Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1997

 1. Advisering aan Provincie Groningen en Waterschap Eemszijlvest betreffende versterking van de waterkeringen in Delfzijl RWS Rapportendatabank

  Mede door de bodemdaling veroorzaakt door gaswinning moet de primaire waterkering in Delfzijl versterkt worden. In dit advies wordt ingegaan op: de te hanteren planperiode; de benodigde kerende hoogte...

  1997

 2. Sociaal-psychologische theorieën : een overzicht ten behoeve van de Beleidspraktijktoets RWS Rapportendatabank

  In het kader van het project 'Beleidspraktijktoets Gedragsbeïnvloeding' is een hoeveelheid kennismateriaal uit de sociale wetenschappen, met name de sociale psychologie, toegankelijk gemaakt. Alleen...

  1997

 3. Hydrologische effecten bij verdiepte ligging A50 op het ven Oud Meer nabij Son RWS Rapportendatabank

  Bureaustudie naar het hydrologische effect op het natuurgebied Oud Meer tijdens de aanleg van de verdiepte ligging van de RW50. Ook zijn de mogelijke effecten op de ecologie onderzocht. Geconcludeerd wordt...

  1997

 4. Juridisch handboek natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden RWS Rapportendatabank

  Natuurontwikkeling in uiterwaarden wordt als een grote uitdaging gezien in combinatie met handhaving van de veiligheid in het rivierengebied. Bij de uitvoering daarvan krijgt een projectleider te maken...

  1997

 5. Ozone satellite data modelling : development of tools for setting up a system for assimilation of satellite derived ozone data RWS Rapportendatabank

  1997

 6. Eiland in zee - deel van een veerkrachtige kust : samenvatting van de onderzoeksresultaten RWS Rapportendatabank

  Samenvatting van de studie naar een luchthaven-eiland in de Noordzee. Naast locatie en vormgeving is met name aandacht geschonken aan de kuststabiliteit en aan de inpassing in de natuurlijke ontwikkeling...

  1997

 7. Recht de grond in : een rechtsvergelijkende studie naar de privaatrechtelijke aspecten van de aanleg van boortunnels RWS Rapportendatabank

  Onderzoek, in het kader van ondergronds bouwen, naar de (privaatrechtelijke) verhouding tussen grondeigenaar en bouwer/exploitant van tunnels m.b.t het gebruik van boven- en ondergrond.

  1997

 8. Veld Koc waarden in Zeeuws sediment : poriewateronderzoek voor het vaststellen van veldpartitie coëfficiënten gerelateerd aan ouderdom van sediment voor de MER speciedepot Koegorspolder RWS Rapportendatabank

  1997

 9. Microverontreinigingen in toiletpapier RWS Rapportendatabank

  1997

 10. Beschrijving van het GIS model STORTING RWS Rapportendatabank

  Het model STORTING is ontwikkeld als applicatie in de macro omgeving van het GIS-pakket ARC/INFO. Het kan gebruikt worden voor het bepalen van het directe verspreidingsgebied van een speciestorting in...

  1997