Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. The sediment transport regime of the Borndiep basin of the Waddensea

  1996

 2. Dijkversterkingsplan traject Dalemse sluis

  In overleg met de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland is in het kader van de dijkversterking van het dijkvak bij Dalem, globaal gekeken naar een mogelijke inpassing van de Dalemse sluis. In deze bundel...

  1996

 3. OSM-metingen Drempelgebied Everingen Geul-II : 6 februari t/m 5 maart 1996

  1996

 4. Voortgangs-rapportage monitoring Sieperdaschor

  1996

 5. Leidraad voor het opstellen van bedrijfsmilieuplannen

  Beschrijving van de wijze waarop een bedrijfsmilieuplan tot stand moet komen (procedure, fasering en het omgaan met knelpunten) en de inhoudelijke eisen waaraan het moet voldoen. Daarbij wordt in globale...

  1996

 6. Aanwijzing ex artikel 27 juncto artikel 24 van de Luchtvaartwet, houdende wijziging van het aangewezen luchtvaartterrein Terlet alsmede vaststelling van de geluidszones

  1996

 7. Open de poorten !(?) : effecten van een beheerswijziging van de Haringvlietsluizen in combinatie met het doorgraven van de Beerdam op de water- en zoutbeweging

  1996

 8. Rottum natuurlijk....... : een evaluatie van monitoringgegevens en beheer

  Centraal in het rapport staat de evaluatie van de gemonitoorde ontwikkelingen op het gebied van morfologie, vegetatie en vogels op de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat in relatie tot het gevoerde beheer....

  1996

 9. Koelwater in zeer warme zomers : omgaan met koelwaterlozers die in warme zomers niet kunnen voldoen aan de temperatuurvoorschriften.#"aanpak voor de korte termijn"

  1996

 10. Vegetatiekartering 'sluftergebied Voorne' : 1:5000, 1995 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000

  1996