Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1996

 1. Dijkversterkingsplan traject Dalemse sluis RWS Rapportendatabank

  In overleg met de Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland is in het kader van de dijkversterking van het dijkvak bij Dalem, globaal gekeken naar een mogelijke inpassing van de Dalemse sluis. In deze bundel...

  1996

 2. OSM-metingen Drempelgebied Everingen Geul-II : 6 februari t/m 5 maart 1996 RWS Rapportendatabank

  1996

 3. Voortgangs-rapportage monitoring Sieperdaschor RWS Rapportendatabank

  1996

 4. Open de poorten !(?) : effecten van een beheerswijziging van de Haringvlietsluizen in combinatie met het doorgraven van de Beerdam op de water- en zoutbeweging RWS Rapportendatabank

  1996

 5. Rottum natuurlijk....... : een evaluatie van monitoringgegevens en beheer RWS Rapportendatabank

  Centraal in het rapport staat de evaluatie van de gemonitoorde ontwikkelingen op het gebied van morfologie, vegetatie en vogels op de eilanden Rottumeroog en Rottumerplaat in relatie tot het gevoerde beheer....

  1996

 6. Koelwater in zeer warme zomers : omgaan met koelwaterlozers die in warme zomers niet kunnen voldoen aan de temperatuurvoorschriften.#"aanpak voor de korte termijn" RWS Rapportendatabank

  1996

 7. Vegetatiekartering 'sluftergebied Voorne' : 1:5000, 1995 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5000 RWS Rapportendatabank

  1996

 8. Vergelijking emissies van bedrijven en RWZI's op de Westerschelde in 1992 RWS Rapportendatabank

  1996

 9. De getinte Noordzee; een probleem : een kritisch literatuuronderzoek naar het gedrag van organotinverbindingen in zeewater RWS Rapportendatabank

  1996

 10. Een floristisch meetnet voor de oevers van de zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  In 1995 heeft het RIZA de stichting FLORON gevraagd een floristisch meetnet op te stellen voor de zoete rijkswateren. Dit rapport geeft een overzicht van de voorstudie. De inventarisatie-resultaten uit...

  1996