Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1995

 1. Economische prioritering vrachtautostroken (ECOVAS) : analyse van knelpunten in Zuid-Holland waar vrachtautostroken economisch het meest gewenst zijn : eindrapport

  Nagegaan is in hoeverre de met vrachtautostroken verbeterde doorstroming en betrouwbaarheid van invloed is op het vervoerend en verladend bedrijfsleven in met name Zuid-Holland. Teneinde de verbeterde...

  1995

 2. Evaluatie vaste laag Waalbocht Nijmegen

  1995

 3. Kanaal door Walcheren : inventariserende studie naar de waterbodemverontreinigingsproblematiek

  Naar aanleiding van de verontreiniging van de waterbodem van het Kanaal door Walcheren wordt in deze inventariserende studie een actueel overzicht gegeven van alle aspecten die betrekking hebben op...

  1995

 4. Een chloorbalans voor Nederland : eindrapportage

  1995

 5. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1993

  Biologische monitoring is een meetprogramma dat informatie geeft over de ecologische toestand in de zoete rijkswateren. Het voorziet in de behoefte aan kwantificering van de biologische aspecten van het...

  1995

 6. Veiligheid vervoer over de weg : eindrapport fase 2: inventarisatie (evaluatie, aanbevelingen en onderzoeksvoorstellen)

  In het kader van het project Veiligheid vervoer over de weg (VeVoWeg) is een inventarisatie-onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau AVIV BV Enschede. De resultaten zijn gepresenteerd in het Eindrapport...

  1995

 7. Globale indundatieberekeningen dijkringgebied 52

  Beschreven worden de consequenties van een mogelijke doorbraak van de westelijke IJsseldijk van Dijkring 52. Hiertoe zijn berekeningen gemaakt met het computerprogramma RAMP. Zowel met waterstanden op...

  1995

 8. Lokatieonderzoek radarsensor regio Weurt : AVV nota IB94.524.03.2

  1995

 9. Richting voor gezamenlijk parkeerbeleid

  Verslag inzake de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak van de parkeeroproblematiek in de steden Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. Uitgangspunt voor het onderzoek zijn de verschillende gemeentelijke...

  1995

 10. Multi criteria analyse Waalprojecten : achtergrondinformatie

  1995