Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Prognose gehalte EOCL in de waterbodem van de Botlekhaven ten gevolge van lozing van bedrijfsafvalwater : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Met behulp van het Lozingen-In-Havens-model is het effect van een EOCL-lozing op het EOCL-gehalte in de waterbodem van de Botlek/Chemiehaven onderzocht. Omdat EOCL ("Extraheerbare Organische Chloorverbindingen")...

  1993

 2. MER Loswal Noord : advectief en diffusief stoftransport : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Jaarlijks wordt 7 miljoen ton licht verontreinigde baggerspecie uit de Euro-Maasgeul en de westelijke havens van het Rijnmondgebied in de Noordzee gestort op de locatie Loswal Noord. Door de heersende...

  1993

 3. De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen op het proefbedrijf "De Waag" : meetresultaten september 1990 tot mei 1992 RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek naar de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt wordt op het proefbedrijf "De Waag" ondermeer een studie naar de waterbalans, grondwaterstanden...

  1993

 4. Uitwendige voorspanning in schuifbruggen RWS Rapportendatabank

  Studie naar de toepassing van uitwendige voorspanning in schuifbruggen en de technische en economische haalbaarheid daarvan in Nederland. Daartoe is voor de Zeeburgerbrug een alternatief ontwerp met uitwendige...

  1993

 5. Projectnota/MER Rijksweg 73-Zuid RWS Rapportendatabank

  Projectnota/MER RW73-Zuid dient als basis voor de besluitvorming rond de verkeerskundige problemen in het gebied Venlo - St. Joost (RW-73). Er worden 13 alternatieven gegeven (opgesplitst in nulalternatief,...

  1993

 6. Modellering waterbodemkwaliteit chemiehaven na sanering : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  De waterbodem van de Chemiehaven is ernstig verontreinigd. In het kader van het "Nader Onderzoek Chemiehaven" wordt door de RWS overwogen om de waterbodem van de Chemiehaven te saneren. Een belangrijke...

  1993

 7. Oppervlaktewaterbeweging binnen PAWN-district 40 : het Gooi en Vechtplassengebied RWS Rapportendatabank

  1993

 8. Milieu effect rapportage uitwijkhaven Lobith : startnotitie RWS Rapportendatabank

  MER over de uitbreiding van de uitwijkhaven bij Lobith die met circa 30 ligplaatsen te klein is geworden. De uitbreiding zal gevolgen hebben voor geologie, geomorfologie, bodem en water, flora, fauna,...

  1993

 9. Cijfers achter de belasting van het Schelde-estuarium over de periode 1980 - 1991 RWS Rapportendatabank

  In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de lozingsbronnen en de belasting door vijftien stoffen of parameters op het Schelde-estuarium in de periode 1980 tot en met 1991 en van vijf organische...

  1993

 10. Verkeer en vervoer in de Nationale Milieuverkenning 3 en de SVV-Verkenning 1993 RWS Rapportendatabank

  Dit rapport, uitgevoerd in het kader van het project Milieuverkenningen en het project SVV evaluatie, 1e verkenningsfase, is het achtergronddocument voor verkeer en vervoer, behorende bij de Nationale...

  1993