Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Prototype Groninger Effectrapportage 1992

  Het rapport is bedoeld als eerste aanzet voor het meetbaar maken van ontwikkelingen in het verkeer en vervoer in de provincie Groningen. Het gaat hier om een pilotstudie waarvan de resultaten primair bedoeld...

  1993

 2. Bouwborden

  Handleiding bij het toepassen en plaatsen van bouwborden bij werkzaamheden aan wegen en waterwegen die door of namens Verkeer en Waterstaat worden uitgevoerd. Deze brochure gaat in op het gebruik en...

  1993

 3. Signalering en alarmering bij plotselinge verontreinigingen op rijkswateren, aangepaste versie 1993

  1993

 4. SVV-verkenning : deel 1 : rapportage van tot nu toe bereikte effecten van het SVV-II-beleid en prognoses voor 2000 en 2010

  Resultaat van de analysefase van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II). Eerst worden de geactualiseerde maatregelen op hoofdlijnen beschreven volgens de stappen van SVV-II. Vervolgens...

  1993

 5. Integraal waterbeheer Ketelmeer : een kwantitatieve analyse van het ecosysteem ketelmeer - Deel III ecotoxicologische effecten en risico's van de verontreinigingen van het sediment voor het leven in het Ketelmeer

  Ingegaan wordt op de vraag in hoeverre de in het Ketelmeer voorkomende bodemorganismen de sterkst verontreinigde delen van de bodem mijden en, zo ja, of deze gereduceerde dichtheden direct toe te schrijven...

  1993

 6. Risico-analyse voor een indicator-soort van het zeemilieu : de populatiedynamica van de grote stern in Nederland

  Met als voorbeeld de Grote Stern,één van de AMOEBE-soorten, is onderzocht of de zogenaamde Leslie matrix gebruikt kan worden als populatie-dynamisch model t.b.v. de Water Systeem Verkenningen...

  1993

 7. Handleiding homogeniseren

  Na een beknopte beschrijving van de verkeersbeheersingsmaatregel "homogeniseren" wordt bekeken op welke wijze toepassing van deze maatregel samenhangt met andere verkeersbeheersingsmaatregelen....

  1993

 8. Laboratoriumonderzoek naar drie middelen voor het hydrofoberen van beton voor brugdelen

  Beschrijft een onderzoek van drie hydrofobeermiddelen uitgevoerd door TNO-Bouw volgens de voorlopige proefopzet en eisen van Rijkswaterstaat voor het beproeven van hydrofobeermiddelen voor betonnen brugdelen....

  1993

 9. Ecohydrologische systeemanalyse Corridor Utrecht - Arnhem

  Globale ecohydrologische systeembeschrijving ten behoeve van de Corridorstudie Utrecht - Arnhem (CORRUA) op basis van literatuuronderzoek en andere bestaande gegevens. Het studiegebied omvat de RW12 en...

  1993

 10. Biologische monitoring zoete rijkswateren 1992

  Een breed overzicht wordt gegeven van de huidige ecologische toestand van de Nederlandse zoete rijkswateren. Waar mogelijk worden met behulp van bestaande reeksen trends geanalyseerd en worden verbanden...

  1993