Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Natuurtechnische milieubouw langs wegen RWS Rapportendatabank

  Steeds vaker treffen we langs rijkswegen in plaats van de gebruikelijke afwerking van het weglichaam, een meer natuurlijke inrichting aan. Het grotere belang dat aan natuur en milieu wordt toegekend, heeft...

  1993

 2. Integraal waterbeheer Ketelmeer : een kwantitatieve analyse van het ecosysteem Ketelmeer - Deel I : de inventarisatie van het aquatisch ecosysteem Ketelmeer RWS Rapportendatabank

  Uitvoerig wordt ingegaan op het verzamelen van de kwantitatieve gegevens over de diverse in het Ketelmeer en omgeving voorkomende organismen en ook de resultaten van deze inventarisatie worden nauwkeurig...

  1993

 3. Long-term effects and biological recovery upon discharge of OBM drill cuttings at K-12-a (Dutch continental shelf), 1984-1992 RWS Rapportendatabank

  This report summarizes the results of the long-term study of the impact of oil based mud (OBM) drill cuttings on the benthic macrofauna at the drill location K-12-a on the Dutch continental shelf over...

  1993

 4. Prototype Groninger Effectrapportage 1992 RWS Rapportendatabank

  Het rapport is bedoeld als eerste aanzet voor het meetbaar maken van ontwikkelingen in het verkeer en vervoer in de provincie Groningen. Het gaat hier om een pilotstudie waarvan de resultaten primair bedoeld...

  1993

 5. Bouwborden RWS Rapportendatabank

  Handleiding bij het toepassen en plaatsen van bouwborden bij werkzaamheden aan wegen en waterwegen die door of namens Verkeer en Waterstaat worden uitgevoerd. Deze brochure gaat in op het gebruik en...

  1993

 6. Nevengeulen : verkenning naar de ecologische betekenis van inrichtingsvarianten RWS Rapportendatabank

  1993

 7. Signalering en alarmering bij plotselinge verontreinigingen op rijkswateren, aangepaste versie 1993 RWS Rapportendatabank

  1993

 8. SVV-verkenning : deel 1 : rapportage van tot nu toe bereikte effecten van het SVV-II-beleid en prognoses voor 2000 en 2010 RWS Rapportendatabank

  Resultaat van de analysefase van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II). Eerst worden de geactualiseerde maatregelen op hoofdlijnen beschreven volgens de stappen van SVV-II. Vervolgens...

  1993

 9. Systeemopbouw openbaar vervoer in stedelijke gebieden : theorievorming en netwerkoptimalisatie RWS Rapportendatabank

  Een theoretische verkenning van de problematiek van de opbouw van het openbaar-vervoersysteem in stedelijke gebieden. Voor het beinvloeden van de kwaliteit en de kosten van openbaar-vervoervoorzieningen...

  1993

 10. Inherent veilige 80 km/uur-wegen : ontwikkeling van een strategie voor een duurzaam veilige (her)inrichting van doorgaande 80 km/uurwegen RWS Rapportendatabank

  Deel 1 beschrijft de keuze van de relevante wegen om de principes van "duurzaam veilig" toe te passen en het opstellen van criteria en eisen waaraan deze wegen zouden moeten voldoen. Deel 2 geeft adviezen...

  1993