Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Verspreidingsberekeningen MER speciedepot Hollandsch Diep RWS Rapportendatabank

  Bij mogelijke sanering moet het slib op verantwoorde wijze worden geborgen. Een mogelijke bergingsvariant is het storten van de specie in een diepe put in het Hollandsch Diep. Bestudeerd zijn de effecten...

  1993

 2. Richtlijnen bewegwijzering : deel aanduidingsbeleid RWS Rapportendatabank

  Er worden richtlijnen aangegeven om te bepalen welke doelen op wegwijzers moeten worden aangegeven, op welke wijze dit moet gebeuren en hoeveel doelen er opéén wegwijzer kunnen staan. Aan...

  1993

 3. MER Loswal Noord : verspreiding van toxische stoffen in de Noordzee en Waddenzee RWS Rapportendatabank

  MER waarin 4 alternatieven (voornamelijk bestaande uit een verplaatsing van 6 km) voor Loswal Noord onderzocht zijn. Loswal Noord ligt 5 km uit de kust bij Hoek van Holland en voldoet niet als stortplaats...

  1993

 4. De betekenis van organische microverontreinigingen en metalen die hechten aan of worden opgenomen door submerse macrofyten voor hogere tropische niveaus RWS Rapportendatabank

  1993

 5. Natuurvriendelijke inrichting oevers Blauwe Kamer RWS Rapportendatabank

  1993

 6. De belasting van de Noordzee met verontreinigende stoffen 1980-1990 RWS Rapportendatabank

  Vanwege de groeiende behoefte aan gedetailleerde kennis t.b.v. de beleidsanalyse met het modelinstrument MANS is in een gezamenlijke studie een overzicht gemaakt van alle beschikbare input-data. De behandelde...

  1993

 7. Sediment grain size analyses - 23 samples RWS Rapportendatabank

  1993

 8. Aandachtspunten hoofdvaarwegen : nadere nautische beoordeling en berekening risico's door het vervoer van gevaarlijke stoffen voor een aantal locaties langs de hoofdvaarwegen RWS Rapportendatabank

  De samenhang van nautische factoren en externe veiligheidsrisico's voor een aantal locaties langs de Nederlandse kust wordt behandeld. Het onderzoek is een vervolg op de risico-analyse hoofdvaarwegen,...

  1993

 9. Leefbaar laagland : geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland [1993] RWS Rapportendatabank

  1993

 10. Waterkwaliteitsonderzoek noordelijk Deltabekken : regionaal waterkwaliteitsmodel : modelconcept, calibratie toepassingen RWS Rapportendatabank

  De hoofddoelstelling van het onderzoekscluster "Inbreng en Verspreiding van Stoffen" van het Waterkwaliteitsonderzoek Noordelijk Deltabekken is het verkrijgen van inzicht in de factoren die de stofstromen...

  1993