Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1993

 1. Richtlijnen bewegwijzering : deel aanduidingsbeleid

  Er worden richtlijnen aangegeven om te bepalen welke doelen op wegwijzers moeten worden aangegeven, op welke wijze dit moet gebeuren en hoeveel doelen er opéén wegwijzer kunnen staan. Aan...

  1993

 2. MER Loswal Noord : verspreiding van toxische stoffen in de Noordzee en Waddenzee

  MER waarin 4 alternatieven (voornamelijk bestaande uit een verplaatsing van 6 km) voor Loswal Noord onderzocht zijn. Loswal Noord ligt 5 km uit de kust bij Hoek van Holland en voldoet niet als stortplaats...

  1993

 3. De betekenis van organische microverontreinigingen en metalen die hechten aan of worden opgenomen door submerse macrofyten voor hogere tropische niveaus

  1993

 4. Natuurvriendelijke inrichting oevers Blauwe Kamer

  1993

 5. De belasting van de Noordzee met verontreinigende stoffen 1980-1990

  Vanwege de groeiende behoefte aan gedetailleerde kennis t.b.v. de beleidsanalyse met het modelinstrument MANS is in een gezamenlijke studie een overzicht gemaakt van alle beschikbare input-data. De behandelde...

  1993

 6. Sediment grain size analyses - 23 samples

  1993

 7. Aandachtspunten hoofdvaarwegen : nadere nautische beoordeling en berekening risico's door het vervoer van gevaarlijke stoffen voor een aantal locaties langs de hoofdvaarwegen

  De samenhang van nautische factoren en externe veiligheidsrisico's voor een aantal locaties langs de Nederlandse kust wordt behandeld. Het onderzoek is een vervolg op de risico-analyse hoofdvaarwegen,...

  1993

 8. Leefbaar laagland : geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland [1993]

  1993

 9. Natuurtechnische milieubouw langs wegen

  Steeds vaker treffen we langs rijkswegen in plaats van de gebruikelijke afwerking van het weglichaam, een meer natuurlijke inrichting aan. Het grotere belang dat aan natuur en milieu wordt toegekend, heeft...

  1993

 10. Integraal waterbeheer Ketelmeer : een kwantitatieve analyse van het ecosysteem Ketelmeer - Deel I : de inventarisatie van het aquatisch ecosysteem Ketelmeer

  Uitvoerig wordt ingegaan op het verzamelen van de kwantitatieve gegevens over de diverse in het Ketelmeer en omgeving voorkomende organismen en ook de resultaten van deze inventarisatie worden nauwkeurig...

  1993