Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Verkenning instrumentarium ruimtelijke ordening : de inzet van instrumenten van ruimtelijke ordening ten behoeve van de uitvoering van V& W beleid RWS Rapportendatabank

  Doel van de verkenning is inzicht te verschaffen hoe de directie Noord-Holland instrumenten op het gebied van de ruimtelijke ordening optimaal kan inzetten om Rijkswaterstaatsbeleid te realiseren. Het...

  1992

 2. Vooronderzoek vernieuwing Leegvaartmodel Binnenvaart : fase 1 RWS Rapportendatabank

  Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. In 1992 is een vooronderzoek gehouden naar de mogelijkheden van het verbeteren van het model. In dit deelrapport...

  1992

 3. Reststerkte van dijkbekledingen : granulaire filters : verslag modelonderzoek in Scheldebak : deel II RWS Rapportendatabank

  In een physisch model is onderzoek gedaan naar een onderdeel van het bezwijkmechanisme van een steenzetting onder golfaanval. Het onderzoek was gericht op het gedrag van de filterlaag na initiële...

  1992

 4. Evaluatie van natte oeverstroken langs Noord-Brabantse kanalen : 1983 - 1991 RWS Rapportendatabank

  Evaluatie van monitoring onderzoek en inventarisaties van milieuvriendelijke oevers langs kanalen in Noord-Brabant. Overzicht van de ervaring met verschillende oevertypen. Bevat tevens een systematisch...

  1992

 5. National environmental outlook 2 : 1990-2010 RWS Rapportendatabank

  1992

 6. Fosfaat- en stikstof- balans voor het Volkerak/Zoommeer 1991 RWS Rapportendatabank

  1992

 7. Nederlandse slufters : verkennende inventarisatie naar abiotische parameters RWS Rapportendatabank

  Door de toegenomen belangstelling voor gebieden met hoge natuurwaarden in het Ned. kustgebied, zoals bijv. De Slufter op Texel en Het Zwin in Zeeuwsch Vlaanderen, wordt in het kader van het vigerende kustbeleid,...

  1992

 8. Milieu-aspecten van chemische reinigingsmethoden voor verontreinigde baggerspecie RWS Rapportendatabank

  Een vergelijking wordt gemaakt van een zestal chemisch-fysische extractieve reinigingstechnieken voor grond en baggerspecie op technische en milieuhygiënische aspecten. Het doel van deze studie is...

  1992

 9. Vooronderzoek vernieuwing Leegvaartmodel Binnenvaart : fase 2 RWS Rapportendatabank

  Het verbeteren van het leegvaartmodel binnenvaart is in een aantal stappen tot stand gekomen. In 1992 is een vooronderzoek gehouden naar de mogelijkheden van het verbeteren van het model. In dit deelrapport...

  1992

 10. IJsbelastingen op de Hartelkering : notitie RWS Rapportendatabank

  1992