Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1992

 1. Biologische monitoring van PCB's in een voormalige otterbiotoop de Oude Venen (Friesland)

  1992

 2. Project beleidsinstrumentarium Ministerie V&W : essays

  Bundel essays waarin een divers scala aan momenteel door V&W gebruikte beleidsinstrumenten (zoals wetten, subsidies, heffingen, voorlichting en aanleg van wegen) worden verkend. Als centraal uitgangspunt...

  1992

 3. Milieuchemisch relevante parameters van een aantal pesticiden : triazines, organochloorpesticiden, fenoxycarbonzuurherbiciden en carboximiden

  1992

 4. Wegen, vaarwegen en buisleidingen in het oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland : kader, beleidsontwikkeling en planvorming, resultaat en evaluatie

  Beschrijft voor de wegen, vaarwegen en buisleidingen van het oostelijk deel van Zuidelijk Flevoland het kader, de beleidsontwikkeling voor zover die van belang is voor Zuidelijk Flevoland, de planvorming...

  1992

 5. Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van enkele remote sensing technieken ten behoeve van ecologische waterkwaliteitsbeoordeling

  1992

 6. Zuurextractie van een viertal baggerspecies

  1992

 7. Foerageergedrag en broedsucces : de blauwe reiger Ardea cinerea in het Midden-Limburgse Maasplassengebied in het broedseizoen 1992

  1992

 8. Stand van zaken juli 1992 m.b.t. "Botsveilig autofront" : onderdeel speerpunt Veilige Fiets

  Teneinde te komen tot een voor fietsers "botsvriendelijk" autofront zijn, in het kader van het Masterplan Fiets, van 1990 t/m 1992 3 studies uitgevoerd. Binnen deze covernota wordt ingegaan op...

  1992

 9. Historische veranderingen in buitendijkse moerassen in het Noordelijk Deltabekken en het IJsselmeergebied

  Door veranderde hydrologische en morfologische omstandigheden zijn veel voormalige intergetijdengebieden omgezet in permanent geinundeerde ondiepe wateren. Ook oevererosie, toegenomen aantallen watervogels...

  1992

 10. Veldmeting zuidrand : slib rond stortlocatie Cromstrijen

  1992