Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen : deel I markering : deel II bebakening

  Herziening van de sinds 1977 van kracht zijnde Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van Wegen, waarbij gekeken is naar (de uitgangspunten van) het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990...

  1991

 2. Handleiding uitbestedingen

  Beschrijft procedures voor uitbestedingen via orderbon en overeenkomst c.q. contract.

  1991

 3. Verslag van de missie water en kust naar China en Japan

  Doel van de reis: het identificeren van concrete mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van water- en kustbeheer tussen Nederland en China.

  1991

 4. Algemene richtlijnen voor het schematiseren van kanalen, rivieren en zeearmen ten behoeve van eendimensionale berekeningen van de waterbeweging

  1991

 5. Grondwateronderzoek Diepgang Vergroting Maas ; Vooronderzoek

  1991

 6. Het macrozoƶbenthos van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde

  Behandelt het voorkomen van macrozoöbenthos in het Schelde-estuarium aan de hand van alle beschikbare gegevens uit de periode 1965-1989. Het gebied is beperkt tot het trajekt Vlissingen-Antwerpen....

  1991

 7. The acute toxicity of 3,5-dichlorophenol to the crustacean Chaetogammarus Marinus

  1991

 8. Richtlijnen voor het ontwerpen van autosnelwegen [ROA] : hoofdstuk II : alignement

  Het hoofdstuk Alignement van de ROA beschrijft de voorwaarden waaraan de geometrische vorm van de autosnelweg moet voldoen. De richtlijn geeft vooral inzicht in de achtergronden van deze voorwaarden. Daarnaast...

  1991

 9. Kommunale afvalwaterzuiveringsinrichtingen per waterkwaliteitsbeheerder

  1991

 10. "Naar verwachting geregeld?" : omgaan met milieueffectrapportage binnen de Rijkswaterstaat

  Evaluatiestudie die beeld geeft van de wijze waarop Rijkswaterstaat uitvoering geeft aan de milieueffectrapportage. Gaat o.a. in op de verwachtingen en problemen rond de MER en geeft mogelijke oplossingen...

  1991