Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1991

 1. Stofstromen en bioaccumulatie in Haringvliet en Hollands Diep : data-analyse en modelapplicatie : concept RWS Rapportendatabank

  1991

 2. Het macrozoƶbenthos op twee debietraaien in het oostelijk deel van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  In dit rapport worden de resultaten van de macrozoöbenthosbemonstering op twee dwarsraaien weergegeven. Naast de presentatie van de ruwe data, wordt het voorkomen, zowel als de densiteit en de biomassa...

  1991

 3. Wegwijzer arbeidsvoorwaarden en rechtspositie uitvoerend personeel Landinrichting (UPL) RWS Rapportendatabank

  1991

 4. Beleidsplan Westerschelde : actieplan november 1991 RWS Rapportendatabank

  Aan de orde komen acties met betrekking tot o.a.: scheepvaart en zeehavenactiviteiten; zuurstof- en nutriëntenhuishouding; microverontreinigingen; de waterbodem; de morfologische structuur en dynamiek;...

  1991

 5. Fosfaat- en stikstofbalans voor het Volkerak/Zoommeer 1990 RWS Rapportendatabank

  1991

 6. Integraal beleidsplan Haringvliet Hollandsch Diep Biesbosch : rapportage fase 2 : analyse en selectie RWS Rapportendatabank

  Tweede fase in de realisering van een integraal beleidsplan voor Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch. Fase 2 vormt de feitelijke, kwantitatieve beleidsanalyse waarbij alternatieve ontwikkelingsrichtingen...

  1991

 7. Naar een onderzoeksagenda voor het openbaar vervoer : consultatie-notitie RWS Rapportendatabank

  De AVV, het nieuwe samenwerkingsverband binnen Verkeer en Waterstaat op het gebied van verkeers- en vervoeronderzoek, heeft als een van de doelen het versterken van de onderzoeksinspanningen voor het openbaar...

  1991

 8. Het macrozoƶbenthos van de Hond-Paap in het Eems-Dollard estuarium in 1988 RWS Rapportendatabank

  In augustus 1988 is op de Hond/Paap in het middengebied van het Eems-Dollard estuarium een inventarisatie uitgevoerd van het macrozoöbenthos in relatie met het abiotisch milieu. Het doel van deze...

  1991

 9. Het bemonsteren van afvalwater : een handleiding ten behoeve van toezichthoudende en opsporingsbevoegde ambtenaren die belast zijn met de handhaving van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) RWS Rapportendatabank

  1991

 10. Milieu-effectrapport inrichting baggerspeciedepots : een analyse van aanbod en maatregelen op nationale schaal RWS Rapportendatabank

  De oorzaken en mogelijke gevolgen van verontreiniging van waterbodems, en dus van baggerspecie, worden besproken. Ingegaan wordt op geschikte verwerkings- en bergingsmogelijkheden van verontreinigde...

  1991