Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1990

 1. Analysis of the vertical structure of the horizontal current velocity components : progress report RWS Rapportendatabank

  In order to provide tools for the prediction of long-term coastal evoluation, the Coastal Genesis project has been initiated. This report concerns a study, as a part of this project, on the mathematical...

  1990

 2. Berging van klasse 2-specie in putten in zoute wateren RWS Rapportendatabank

  In de nota waterbodembeleid is aangegeven dat een studie naar de mogelijkheden voor berging van klasse 2 specie in diepe putten in genoemde bekkens noodzakelijk is. Rijkswaterstaat Directie Zeeland heeft...

  1990

 3. Registratie van verkeersgewonden in het privé-ongevallenregistratiesysteem (PORS) : resultaten van een proef RWS Rapportendatabank

  Uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alle verkeersongevallen die in Nederland gebeuren in de landelijke cijfers van Rijkswaterstaat Dienst Verkeersongevallenregistratie (VOR) worden opgenomen. Ve...

  1990

 4. Gebruikers documentatie Fytoplan : programma voor verwerking van meetgegevens RWS Rapportendatabank

  1990

 5. Watervogels van de Westerschelde RWS Rapportendatabank

  Geeft een uitwerking van de vogeltellingen die in de periode 1972-1988 in de Westerschelde zijn gehouden. Na een beschrijving van de Westerschelde en zijn ecosysteem, wordt de werkwijze m.b.t. de tellingen...

  1990

 6. Modellering van golven door wind : toepassing op het Markermeer RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de modellering van algengroei in het Markermeer be- stond behoefte aan een golfmodel voor het Markermeer. Deze golfgege- vens zijn met name nodig voor de opwoeling van het slib. Het model...

  1990

 7. Vergelijkende veiligheidsbeschouwingen van transportsystemen : weg-, rail- en waterwegtransport RWS Rapportendatabank

  Voor de vergelijking van transportsystemen zijn een aantal vergelijkingsbases voor risico's van transport van personen, goederen en gevaarlijke stoffen op nationaal niveau ontwikkeld. Deze vergelijkingsbases...

  1990

 8. Advies inzake reistijdwaarderingen bij evaluatiestudies RWS Rapportendatabank

  In dit advies wordt achtereenvolgens behandeld: het doel van dit advies, de inhoud van het advies, de aanbevolen reistijdwaarderingen en een procedurevoorstel omtrent de overeenstemming over dit advies...

  1990

 9. Onderzoek naar de stikstofprocessen in de eutrofe randmeren Wolderwijd en Nuldernauw RWS Rapportendatabank

  1990

 10. Normeringssysteem Voorzieningenniveau Streekvervoer (NVS) RWS Rapportendatabank

  Bevat de regels over de afstemming en vergoeding van het aanbod van interlokaal openbaar vervoer op het gebruik van dit vervoer.

  1990