Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Het weergeven van verschillen met de WAQUA-rivierenversie RWS Rapportendatabank

  1989

 2. On the calibration of tidal flow simulation models RWS Rapportendatabank

  Mathematical models for the simulation of tidal flow are used widely nowadays to study the impact of proposed engineering projects in rivers, estuaries and coastal seas. The many possibilities of model...

  1989

 3. Grondwaterstanden in relatie tot de slootwaterstand in de secties OZ/PZ in Zuidelijk Flevoland over 1988 RWS Rapportendatabank

  Op verzoek van Domeinen is in de zuidlob van Zuidelijk Flevoland in de secties OZ/PZ voor het tweede jaar onderzoek verricht naar de grondwaterstanden in relatie tot de slootwaterstand. In het rapport...

  1989

 4. Alternatieven voor een MHW-reductie tijdens hoge rivierafvoeren langs de IJssel bij Kampen RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt onderzocht welke alternatieven er zijn voor de reductie van de maatgevende hoogwaterstanden in de IJssel bij Kampen.Tevens wordt onderzocht wat de gevolgen van een ingreep op de IJsselkop...

  1989

 5. Nota naar een doelmatig bestekadministratie : eindrapprtage van de werkgroep Vereenvoudiging Besteksadministratie RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek is verricht om te kijken of ontwerpmethoden voor lichtbeton conform de Voorschriften Beton VB 1974/1984 wel tot een voldoende veiligheidsniveau leiden. Na een summier overzicht van materiaalaspecten...

  1989

 6. Karakteristieken van het autoverkeer op de A10 ten westen van Amsterdam RWS Rapportendatabank

  Uitwerking van een in april 1989 gehouden kenteken-enquete op RW10 ten westen van Amsterdam, met als doel het verkrijgen van meer inzicht in de kenmerken vande verkeersstromen op de A10-west, het parkeergedrag...

  1989

 7. Schelpdierwater-onderzoek in de Rijkswateren 1987 RWS Rapportendatabank

  N.a.v. de Europese richtlijn 79/923/EEG en het besluit "Kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren", van nov. 1983 wordt in deze rapportage een overzicht gegeven van de aangewezen wateren...

  1989

 8. Richtlijnen milieu-effectrapportage ten behoeve van de projectstudie Rijksweg 61 gedeelte Terneuzen-Ter Hole RWS Rapportendatabank

  Het gedeelte Terneuzen-Ter Hole van rijksweg 61 (RW61) verkeersonveilig en ongunstig voor woon- en leefmilieu daar het is opengesteld voor zowel snelverkeer als langzaam (landbouw)verkeer en door de bebouwde...

  1989

 9. Amstelmeerboezem : jaarverslag over 1987 RWS Rapportendatabank

  1989

 10. Onderzoek stikstofbalansen Wolderwijd-Nuldernauw : een onderzoek naar de stikstofstromen in twee Veluwerandmeren RWS Rapportendatabank

  1989