Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. Slibontwatering : een voorstudie RWS Rapportendatabank

  1989

 2. Drempel Schiermonnikoog, zandbalans km 5 tot km 16 RWS Rapportendatabank

  Notitie betreft het maken van een zandbalans van de kust van Schiermonnikoog tussen km 5 en km 16, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kustlodingen, die opgeslagen zijn in het landelijk computerbestand...

  1989

 3. Samenvatting van de hoogwaterberekeningen voor de Maas met het 2-dimensionale WAQUA-model RWS Rapportendatabank

  1989

 4. Algemene richtlijnen voor bemonstering van de waterbodem RWS Rapportendatabank

  Het doel van dit project is ten aanzien van het inwinnen van meetgegevens kwalitatief goede producten te krijgen. Het project Goede Meet Praktijk (G.M.P.) is in een zestal deelprojecten onderverdeeld....

  1989

 5. Grindvervanging : de toepasbaarheid van primaire en secundaire bouwstoffen ter vervanging van grind in de civiele techniek RWS Rapportendatabank

  Levert een gerichte bijdrage aan de oplossing van de problematiek die ontstaat bij het op korte termijn wegvallen van een belangrijk deel van de grindvoorziening. Op pragmatische wijze wordt een vijftiental...

  1989

 6. Onderzoek naar de milieueffecten bij het verwijderen van asfalt middels waterstralen. RWS Rapportendatabank

  In het bestek voor de reconstructie van tunnel Rosmalen, gelegen in RW2 onder de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen was niet voorzien in milieumaatregelen t.b.v. het waterstralen. Verwacht werd dat het...

  1989

 7. De invloed van de bepalingswijze op de berekende gemiddelde zeestand RWS Rapportendatabank

  In deze nota worden voor de periode 1971 tot 1986 de statistische betrekkingen tussen de uitkomsten volgens de verschillende bepalingswijzen onderzocht voor een tiental thans nog in bedrijf zijnde kus...

  1989

 8. Microverontreinigingen in sedimenten Westerschelde : vergelijking 16 mu m en 63 mu m methode : eindrapport RWS Rapportendatabank

  Monsters sediment uit de Schelde en Westerschelde zijn geanaliseerd op granulometrische samenstelling, koolzure kalk, organische stof, stikstof, fosfor en microverontreinigingen.

  1989

 9. De aanleg van de Rijksstraatweg van Zutphen via Vorden, Ruurlo en Winterswijk naar de Pruisissche grenzen : 1826-1830 RWS Rapportendatabank

  Het onderzoek naar de aanleg van het traject Zutphen-Ruurlo van de rijksweg tussen Zutphen en de "Pruissische Grenzen" in 1926 en de jaren daarna is verricht in opdracht van Rijkswaterstaat,...

  1989

 10. IBC-criteria baggerspeciedepots RWS Rapportendatabank

  Met het rapport wordt een belangrijke aanzet geleverd voor de ontwikkeling van landelijk geldende richtlijnen voor baggerspeciedepots. De werkgroep heeft in haar rapport een voorstel voor een toetsingskader...

  1989