Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1989

 1. SVV-NMP beleidsvoornemens in cijfers : discussie-nota RWS Rapportendatabank

  Bekijkt de effecten van het SVV II en het NMP. Ingrijpende ombuigingen in de hoogte en samenstelling van de Reizigerskilometer d.m.v. verkeersbeleid is slechts mogelijk met draconische maatregelen. Pr...

  1989

 2. Rijksweg 34, omlegging om Klijndijk en Odoorn RWS Rapportendatabank

  Geeft een samenvatting van de voorbereiding en van de werkzaamheden van de omlegging om Klijndijk en Odoorn van rijksweg 34 (Rw34)

  1989

 3. Uitkomsten van rassenproeven in Flevoland in 1988 RWS Rapportendatabank

  Om het grootlandbouwbedrijf en andere landbouwprojecten van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders te kunnen adviseren over de rassenkeuze en de daarbij behorende teeltmaatregelen werden door de sectie...

  1989

 4. Motorway Control and Tunnel Signalling System, de filebeveiligingsfunctie : een intune methodiek RWS Rapportendatabank

  Deze scriptie tracht een oplossing te geven voor de problemen die bij het intunen van de parameters en tabellen van de filebeveiligingsfunctie van het MCTSS (Motorway Control and Tunnel Signalling System)...

  1989

 5. The feasibility of lake restoration through biomanipulation : a literature study RWS Rapportendatabank

  Actief biologisch beheer (biomanipulatie) wordt sinds de jaren '70 gebruikt om geëutrofiëerde meren te herstellen. Biomanipulatie kan worden gedefiniëerd als het actief ingrijpen in een...

  1989

 6. De toepasbaarheid van alternatieve materialen in de wegenbouw : beoordeling resultaten CROW werkgroepen A1 t/m A5 op toepasbaarheid voor de Rijkswaterstaat RWS Rapportendatabank

  De werkgroepen hebben zich beziggehouden met civieltechnisch onderzoek, gebruikmakend van bestaande milieuhygiënische randvoorwaarden. In deze nota zijn de milieuhygiënische aspecten in de beschouwing...

  1989

 7. Codenummers hydrologische grootheden versie 2 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de reeds uitgegeven codenummers van hydrologische grootheden zoals deze binnen het Rijkswaterstaat-bestand DTBEST gebruikt kunnen worden. Van Parameters die niet in het overzicht voorkomen...

  1989

 8. Gehalten van PCB congeneren in eieren en braakmonsters van Nederlandse aalscholvers RWS Rapportendatabank

  1989

 9. Rapport inzake het permanente reinigingssysteem ten behoeve van riolering achter de G.M. profielen in de Coentunnel te Amsterdam RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek naar de werking van het permanente reinigingssysteem van de goot achter de G.M. profielen bij rijbaan 1 in de oostbuis van de Coentunnel. Dit systeem is aangebracht om een eind...

  1989

 10. Project kustgenese : geologisch onderzoek van het kustgebied van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en de "gesloten" Hollandse kust RWS Rapportendatabank

  Met behulp van boringen is geprobeerd de geologische opbouw en ontwikkelingsgeschiedenis van het Hollandse en Zeeuwse kustgebied te reconstrueren. Voorts is geprobeerd om van de aangeboorde sedimentaire...

  1989