Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Onderzoek naar de gevolgen van de bouw van een gemaal te Linne voor de onderscheidene, van Maaswater afhankelijke belangen in de toekomstige situatie (na 2010) RWS Rapportendatabank

  1988

 2. Inventarisatie verontreiniging waterbodem Maas en enkele kanalen in 1987 RWS Rapportendatabank

  1988

 3. Milieubezwaarlijkheid van beitsremmers RWS Rapportendatabank

  Bij het reinigen van ketels in industrie en electriciteitscentrales ontstaat afvalwater, waarin zich o.a. beitsremmers bevinden. In deze notitie wordt ingegaan op milieubezwaarlijkheid van deze stoffen...

  1988

 4. Handleiding voor het gebruik van scheepsongevalleninformatie RWS Rapportendatabank

  Handleiding voor het scheepsongevallenbestand. Behandeld worden: het aanroepen van de procedure om kruistabellen te vervaardigen (ONGREG 20), het vervaardigen van kruistabellen, het aanroepen van de procedure...

  1988

 5. Basisgegevens van het Nutriëntenbelastingsonderzoek van het Eem- en Gooimeer; okt. 1982 tot en met mei 1984 : fosfaat- en stikstofbelasting van het Eemmeer en Gooimeer RWS Rapportendatabank

  1988

 6. Oeververdedigingen Schelde-Rijnverbinding, gedeelte Volkerak-Belgische grens : legger der werken RWS Rapportendatabank

  Presentatie profielen oeververdedigingen .

  1988

 7. Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten : deel 5 : sloten en vaarten RWS Rapportendatabank

  Sloten en vaarten zijn bijzonder karakteristieke landschapselementen in Nederland. Van belang voor de natuurtechniek en het natuurbehoud is hun waarde als ecotoop en herberger van plante- en diersoorten....

  1988

 8. Onderwerpen afstudeer- en promotieonderzoek RWS Rapportendatabank

  Door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat (DWW) wordt, samen met de Nederlandse universiteiten getracht een stimulans te geven aan het promoveren aan universiteiten waarmee tevens het...

  1988

 9. Droogzetten, schoonmaken en volzetten Krammersluizen RWS Rapportendatabank

  Naast de gegevens van versie 1 zijn de ervaringen, die zijn opgedaan cursief gedrukt. Verder zijn enige nacalculatiegegevens en gegevens betreffende de hydralische weerstandscoefficient van de sluizen...

  1988

 10. Inventarisatie van baggerlokaties en bergingslokaties RWS Rapportendatabank

  1988