Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1988

 1. Detailmodel Eems - Dollard RWS Rapportendatabank

  In deze notitie worden de (on)mogelijkheden van een model met een maaswijdte van 250 meter op een rijtje gezet en wordt in de vorm van een model met een maaswijdte van 300 meter een eventueel alternatief...

  1988

 2. Rivers : turbulence measurements above artificial dunes : report on measurements RWS Rapportendatabank

  1988

 3. Verslag onderzoek effecten Ti02 afvalzuur op bodemdieren RWS Rapportendatabank

  1988

 4. Streefwaarden bodemkwaliteit Noordzee : voorstel tot aanpak en resultaten RWS Rapportendatabank

  In deze notitie wordt bekeken of de referentievoorwaarden multifunktionele bodem voor de Noordzee toegepast kunnen worden en wat hiervoor een alternatief zou kunnen zijn.

  1988

 5. Gebruikersdocumentatie programmapakket CALM t.b.v. deeltjesmodel CALM14 RWS Rapportendatabank

  Beschrijft de documentatie voor het gebruik van het programmapakket CALM t.b.v. het deeljesmodel CALM14. Dit model biedt de mogelijkheid om de verplaatsing en verspreiding van in het water geloosde stoffen...

  1988

 6. Houdt de kust stand? : ja, maar we moeten er wel wat voor doen RWS Rapportendatabank

  Algemene brochure over de Nederlandse kustontwikkeling (kustachteruitgang en kustvooruitgang) en de invloed die het Rijk, de provincies en de waterschappen hierop kunnen uitoefenen.

  1988

 7. De intensivering van het agrarisch grondgebruik in relatie met het milieu RWS Rapportendatabank

  De kern van de milieuproblemen in de huidige Nederlandse landbouw is gelegen in de sterk toegenomen intensivering van het agrarisch grondgebruik. In deze studie komt aan de orde hoe een dergelijk intensief...

  1988

 8. 'Het grondwaterregime in de bosgebieden Knarbos, Horsterwold en Hulkesteinse bos in Zuidelijk Flevoland' RWS Rapportendatabank

  Voor het beheer van de bosgebieden in Zuidelijk Flevoland is kennis nodig van het grondwaterregime. Daarom zijn er in de verschillende bosgebieden grondwaterstandsbuizen geplaatst. Vanaf de plaatsing begin...

  1988

 9. Gebruikershandleiding Partech troebelheidsmeter RWS Rapportendatabank

  1988

 10. Niet-congestiegevoelige toedelingsmethoden van het probit-modeltype RWS Rapportendatabank

  Presenteert een uiteenzetting over rittoedelingsmodellen van het zgn. probittype voor congestie-vrije situaties, met de nadruk op de netwerksimulatie-benadering. Na een afbakening van deze klasse van ...

  1988