Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1987

 1. Golfoverslag bij dijken : verslag modelonderzoek

  Het Waterloopkundig Laboratorium heeft een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar overslag bij dijken met een vlak en glad buitentalud, tengevolge van loodrecht op de dijk invallende onregelmatige...

  1987

 2. Plaatsing, onderzoek en expositie van een 17e eeuwse ventjager

  In september 1986 is te Swifterbant het wrak van een evntjager gevonden, die rond 1700 is vergaan. Doordat het schip met slagzij in de grond lag waren de bakboordzijde en de woonruimte nog grotendeels...

  1987

 3. Fosfaat in Rijnwater te Lobith : vergelijking van resultaten van meting en trendanalyse door RIWA en DBW:RIZA

  Onderzoek naar de oorzaken in de verschillen in de beoordeling van de ontwikkelingen van het totaal-fosfaatgehalte in Rijnwater tussen de Rijncommissie Waterleidingbedrijven (RIWA) en de Dienst Binnen...

  1987

 4. Literatuuronderzoek naar de toepassing van afvalverbrandingsslak in ophogingen

  Literatuurstudie naar het gedrag van afvalverbrandingsslakken in ophogingen, waarbij de aspecten temperatuur, geotechniek, inbouw, milieu en corrosie aan de orde komen. Naast bestudering van de beschikbare...

  1987

 5. Gedrag van verdampers

  Onderzoek naar het gedrag van snel verdampende stoffen (evaporators). Eerst wordt de theoretische kant behandeld en daarna m.b.v. de literatuur worden de formules om de bronsterkte, de spreiding en het...

  1987

 6. Nota hoofdlijnen voertuigenreglementering (NVR)

  De huidige voertuigreglementering, die bestaat uit nationale regelgeving en voorschriften op internationaal niveau, wordt als ontoereikend gezien. Ten opzichte van het huidige stelsel houdt de Nieuwe ...

  1987

 7. Visjagersgaatje betere vaarweg dan Wierbalg?

  1987

 8. Uitwisseling productgegevens : projectplan RWS-deelproject

  Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van meer inzicht in de mogelijkheden die een standaard als IGES biedt om gegevens uit te wisselen tussen applicaties. Dit onderzoek wordt toegespitst op concrete...

  1987

 9. Onderzoek naar de discontinuïteit in het uitlooggedrag van diverse metalen in afvalstoffen door het separaat uitvoeren van de kolom- en de cascade-uitloogproef

  Het onderzoek naar de oorzaak van de geconstateerde discontinuïteit omvatte vier experimenten, te weten: a) de standaarduitloogtest, b) een cascadeproef met materiaal dat vooraf was uitgeloogd...

  1987

 10. Het omzetten van MATfiles (HP1000) naar SYSTAT of STATGRAPHICS files (TULIP)

  1987