Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Het grondwaterregime en de ontzilting in het eerste jaar van de drooggevallen gronden in het Markiezaat van Bergen op Zoom

  April 1983 is het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. Voor inrichting en beheer van het Markiezaatsgebied is een goed...

  1986

 2. Kan de ruimte van de in te richten IJsselmeerpolders bijdragen aan het oplossen van milieuvervuilingsproblemen?

  Met deze nota zal een poging worden gedaan het belang aan te geven van de ruimte die met de IJsselmeerpolders wordt en met een Markerwaard kan worden gewonnen, voor het mede oplossen van milieuproblemen...

  1986

 3. Bevolkingsontwikkeling van Amsterdam 1-1-1971 - 1-1-1984

  In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de bevolkingsontwikkeling van Amsterdam van 1971 - 1984 naar 4 onderdelen, nl. de loop van de bevolking, de leeftijdsopbouw, de vergelijking tussen de...

  1986

 4. Bodemkundige kartering van de slikken op dwars in de weg

  1986

 5. Gevoeligheid van het natuurlijk milieu in Limburg voor veranderingen in de hydrologie ten gevolge van grondwateronttrekking. : Onderzoek ten behoeve van het grondwaterplan

  1986

 6. Deltahoogte Kooiduinen

  Aan de hand van de leidraad duinafslag van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is voor de Friese waddeneilanden de veiligheid van de zeereep onder superstormomstandigheden bepaald....

  1986

 7. Tij en taal : kontaktblad Dienst Getijdewateren

  1986

 8. De kans op blauwalgenbloeien in de randmeren van de Markerwaard

  Dit rapport beoogt aan te geven in welke mate de randmeren van de Markerwaard gevoeliger zijn voor de bloei van blauwalgen dan het huidige Markermeer en IJmeer. Het materiaal van waaruit theoriën...

  1986

 9. Te verwachten ontwikkelingen in het Oosterscheldebekken na 1987

  Op basis van onderzoekresultaten uit verschillende onderzoeksprojecten worden voorspellingen gedaan over de ontwikkeling van de Oosterschelde na 1987. Het abiotische en biotische milieu na het gereedkomen...

  1986

 10. Uitvoering gewasbescherming 1985

  Verslag van de onkruidbestrijding in 1985, mede met de inzet van vliegtuigen.

  1986