Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Bevolkingsontwikkeling van Amsterdam 1-1-1971 - 1-1-1984

  In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de bevolkingsontwikkeling van Amsterdam van 1971 - 1984 naar 4 onderdelen, nl. de loop van de bevolking, de leeftijdsopbouw, de vergelijking tussen de...

  1986

 2. Bodemkundige kartering van de slikken op dwars in de weg

  1986

 3. Deltahoogte Kooiduinen

  Aan de hand van de leidraad duinafslag van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is voor de Friese waddeneilanden de veiligheid van de zeereep onder superstormomstandigheden bepaald....

  1986

 4. Tij en taal : kontaktblad Dienst Getijdewateren

  1986

 5. De kans op blauwalgenbloeien in de randmeren van de Markerwaard

  Dit rapport beoogt aan te geven in welke mate de randmeren van de Markerwaard gevoeliger zijn voor de bloei van blauwalgen dan het huidige Markermeer en IJmeer. Het materiaal van waaruit theoriën...

  1986

 6. Te verwachten ontwikkelingen in het Oosterscheldebekken na 1987

  Op basis van onderzoekresultaten uit verschillende onderzoeksprojecten worden voorspellingen gedaan over de ontwikkeling van de Oosterschelde na 1987. Het abiotische en biotische milieu na het gereedkomen...

  1986

 7. Uitvoering gewasbescherming 1985

  Verslag van de onkruidbestrijding in 1985, mede met de inzet van vliegtuigen.

  1986

 8. Verslag van de missie, inzake het "National Water Plan" van Iran : 6- 18 april 1986

  In deze notitie wordt verslag gedaan van een nederlandse missie naar Iran in april 1986. Doel van de missie was om na te gaan of samenwerking tussen Nederland en Iran bij het opstellen van een nationaal...

  1986

 9. Invloed stroomrichting-afhankelijke bodemruwheid op de getijvoortplanting : onderzoek naar de invloed van in de tijd abrupt variƫrende C-waarde op de getijvoortplanting in de Schelde-Rijn verbinding

  De hydraulische ruwheid in een estuarium, rivier of havenmonding zal afhankelijk van o.a. bodemveranderingen en bodemvormen variëren in de tijd. Er is behoefte aan het isoleren van de invloed van...

  1986

 10. Jaarverslag 1984 directie sociaal-economische ontwikkeling

  1986