Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. De tafeleenden in het noordelijk deel van het Deltagebied RWS Rapportendatabank

  In het kader van het onderzoek Peilbeheer-ecosysteem Hollandsch Diep Haringvliet is onderzoek verricht aan de tafeleend. Deze soort komt sinds 1974 in het najaar in grote aantallen op het Haringvliet voor....

  1986

 2. Handleiding procedure "Etmaalregio" RWS Rapportendatabank

  Met behulp van de procedure "Etmaalregio" kan, op geautomatiseerde wijze, per maand, per telpunt een aantal standaardtabellen met verkeersintensiteiten geraadpleegd worden. Tevens is het mogelijk...

  1986

 3. Licht en waterplanten, Veluwerandmeer RWS Rapportendatabank

  1986

 4. Rapprtage onderzoek opslagsystemen : OPAC : PAC RWS Rapportendatabank

  Bevat: resultraten studies PAC-systeem; resultaten studies OPAC-systeem; overige systemen; financieel-economische evaluatie; eindconclusie eerste fase en opzet vervolg onderzoek.

  1986

 5. Landbouw in de stadsrand (exclusief en toch bereikbaar, zelfstandig en toch afhankelijk RWS Rapportendatabank

  In deze studie wordt de stadsrandproblematiek benaderd vanuit de landbouwfunctie. De doelstelling van het onderzoek is het nagaan hoe sterk het landelijk gebied en het stadsgebied, zowel ruimtelijk als...

  1986

 6. Overzicht van "stressparameters" voor de conditiebepaling van mariene bodemdieren RWS Rapportendatabank

  Ter voorbereiding van onderzoek naar bruikbare stressparameters in het kader van actieve biologische monitoring is een literatuurstudie verricht naar thans bekende stressparameters en hun toepassingen....

  1986

 7. Het grondwaterregime en de ontzilting in het eerste jaar van de drooggevallen gronden in het Markiezaat van Bergen op Zoom RWS Rapportendatabank

  April 1983 is het Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom definitief afgesloten van het getijdegebied van de Oosterschelde. Voor inrichting en beheer van het Markiezaatsgebied is een goed...

  1986

 8. Kan de ruimte van de in te richten IJsselmeerpolders bijdragen aan het oplossen van milieuvervuilingsproblemen? RWS Rapportendatabank

  Met deze nota zal een poging worden gedaan het belang aan te geven van de ruimte die met de IJsselmeerpolders wordt en met een Markerwaard kan worden gewonnen, voor het mede oplossen van milieuproblemen...

  1986

 9. Bevolkingsontwikkeling van Amsterdam 1-1-1971 - 1-1-1984 RWS Rapportendatabank

  In dit onderzoek wordt een beschrijving gegeven van de bevolkingsontwikkeling van Amsterdam van 1971 - 1984 naar 4 onderdelen, nl. de loop van de bevolking, de leeftijdsopbouw, de vergelijking tussen de...

  1986

 10. Bodemkundige kartering van de slikken op dwars in de weg RWS Rapportendatabank

  1986