Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1986

 1. Sluizencomplex te Terneuzen : Westsluis, Middensluis, Oostsluis : voorschriften en regelingen bij schutten en spuien RWS Rapportendatabank

  11-1986

 2. Westsluis Terneuzen : plots van banen gevaren in de simulator in fase IV RWS Rapportendatabank

  11-1986

 3. Chemicaliën-bestrijdingsvaartuig RWS Rapportendatabank

  11-1986

 4. Kwantitatieve relatie tussen het gedrag van vis en waterstroming bij een pompaccumulatiecentrale (PAC) in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  06-11-1986

 5. Workshop infrastructuur 13 november 1986 RWS Rapportendatabank

  13-11-1986

 6. Routekeuze van automobilisten : een onderzoek naar kwalitatieve keuzefactoren RWS Rapportendatabank

  Om de juiste kwalitatieve variabelen op een adequate wijze in de latere stated-preference experimenten op te kunnen nemen is een voorstudie uitgevoerd met als doel na te gaan welke kwalitatieve variabelen...

  12-1986

 7. Relatie tussen dispersiecoëfficiënt, getijsnelheid en zoetwatertoevoer RWS Rapportendatabank

  12-1986

 8. Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen : retourstroom, waterbeweging en stabiliteit : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Toetsing van enkele praktische berekeningsmethoden voor de dimensionering van oeververdedigingen die uit loskorrelig materiaal bestaan en die door retourstroom worden belast aan de resultaten van twee...

  12-1986

 9. Normen voor de verwijdering van niet meer in gebruik zijnde installaties RWS Rapportendatabank

  Besteedt allereerst aandacht aan het huidige verdragsrechtelijke regiem en het geldende Nederlandse recht met betrekking tot de verwijdering van installaties van de zeebodem. Vervolgens worden de verschillende...

  12-1986

 10. Conditiebewaking stormvloedkering Oosterschelde : meetplan voor bovenbalk R20 en schuiven S13 en R21 RWS Rapportendatabank

  Presenteert een meetplan voor metingen aan twee schuiven (S13 en R21) en een bovenbalk (R20) van de stormvloedkering Oosterschelde. Hiertoe behoren ook metingen naar het grondmechanisch gedrag ter...

  12-1986