Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Grondwaterregimes in natuurterreinen in het Lauwerszeegebied

  Voor de inrichting en het beheer van het Lauwerszeegebied is het noodzakelijk de abiotische factoren te kennen. Naast de bodemopbouw is het grondwaterregime van belang voor de ontwikkeling van natuur-...

  1985

 2. De landbouwkundige exploitatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in 1984 (voorlopige resultaten)

  Er wordt aandacht besteed aan: de gewassenkeuze en de oppervlakten ervan in 1984, de teelt- en groeiomstandighden en het oogsten in 1984, de fysieke opbrengsten van de gewassen in 1984 en de geldelijke...

  1985

 3. FABO-plan 1986-1987 : mankracht en middelen voor de komende twee jaren ter realisatie van de CAEFABO-visie

  1985

 4. Recreatief medegebruik van Waterstaatswerken

  De volgende hoofddoelstelling van het rijkswaterstaatsbeleid m.b.t. recreatief medegebruik rijkswaterstaatswerken is geformuleerd: In gebieden of bij objecten, waarvoor de Rijkswaterstaat verantwoordelijkheid...

  1985

 5. Een model van de lichtverstrooiing in de atmosfeer voor de correctie van remote sensing satellietopnamen

  Remote sensing waarnemingen worden gestoord door lichtverstrooiing en absorptie in de atmosfeer. Een eenvoudig model van de lichtverstrooiing in de atmosfeer, dat een uitbreiding is van een zogenaamd approximate...

  1985

 6. A particle model applied to the Western Scheldt

  This paper is an abstract of a contribution to the Liverpool Conference on Mixing and Dispersion in Estuaries, 24 25 September 1985.

  1985

 7. Cog finds from the IJsselmeerpolders

  Since 1942, about 30 shipwrecks dating from late medieval times have been found in the IJsselmeerpolders, the reclaimed part of the former Zuiderzee in the centre of the Netherlands. A comparison has been...

  1985

 8. Effecten van een pompaccumulatiecentrale (PAC) op vis in het IJsselmeer

  1985

 9. Projectnota verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeerpolder en op de "Bollenroute" : studie n.a.v. de in het structuurschema Verkeer en Vervoer aangegeven verbinding A22 concept

  1985

 10. Habitatgebruik en voedselkeuze van grauwe ganzen in de Oostvaardersplassen

  Om het inzicht te vergroten in de draagkracht van het buitenkaadse gebied van de Oostvaardersplassen voor grauwe ganzen in het voorjaar is in 1983 onderzoek verricht naar de invloed van biomassa, produktie,...

  1985