Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1985

 1. Interim-rapportage slibproblematiek Oostvaardersplassen

  De rapportage betreft het onderzoek in het tijdvak augustus t/m december 1984 en sluit aan op het vooronderzoek (januari 1984). Per daarin gedane onderzoeksaanbeveling is er gekeken hoe het onderzoek is...

  1985

 2. Kantoren in beweging

  De ontwikkeling van de kantorensector in Almere is voor een deel, met name wat betreft de stuwende werkgelegenheid, afhankelijk van verplaatsingen vanuit de regio Amsterdam. Kennis omtrent dit verplaatsingsproces...

  1985

 3. De werking van strandhoofden langs de Zeeuwschvlaamse Kust

  Beschrijving van een methode om tot een optimale en verantwoorde keuze te komen van de hoogteligging van strandhoofden.

  1985

 4. Natuurtechnische erosiebestrijding op taluds langs rijkswegen

  1985

 5. Bevolkingsprognose Zeewolde 1985 : resultaten en berekeningswijze

  Prognose van de inwonertallen en de leeftijdsopbouw van Zeewolde, zowel van de kern (gedetailleerd) als van het buitengebied (globaler). De prognose heeft betrekking op de periode 1985 t/m 1999. Ook geboorte-,...

  1985

 6. Beoordeling deltaveiligheid duinkust Vijgeter/Zwanenburg en mogelijkheden tot deltaverzwaring

  Volgens modelonderzoek reduceert de duinvoetverdediging bij Zwanenburg/De Vijgeter, mits op enkele punten aangepast, de duinafslag bij superstorm met ongeveer 60%. Voor de deltaveiligheid volstaat verbetering...

  1985

 7. Reconstructie Zuid-Willemsvaart : onderzoek naar mogelijke zettingsschade aan bebouwing

  Onderzoek naar de mogelijke schade aan bebouwing als gevolg van dalingen van de grondwaterstand in de omgeving van de Zuid-Willemsvaart door peilverandering in de Zuid-Willemsvaart

  1985

 8. Grondwaterkaart van Nederland : inventarisatierapport Lelystad/Harderwijk : kaartbladen 20 west, 26 west en oost

  1985

 9. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit drempelkruin onder de dorpel zonder aanstortingen invloedsfactor geopende en gesloten schuif : verslag modelonderzoek

  1985

 10. De waarneembaarheid van voertuigen : beleidsnota

  Beschrijft de verkeersveiligheid, inzake de waarneembaarheid van voertuigen. Aan de hand van het model voor verwerking van (visuele) informatie wordt duidelijk gemaakt dat voor het waarnemen in het verkeer...

  1985