Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Het voorkomen van weidevogels in de Lauwerszee in de periode 1969 t/m 1981

  Melding wordt gemaakt van de totale aantallen weidevogels in de gehele Lauwerszee en de dichtheden per ha in een aantal intensief onderzochte gebieden. Het betreft een literatuurstudie, die is verricht...

  1984

 2. Varen in de Eurogeul 1979-1983 : een overzicht van 5 jaar varen met geulgebonden schepen in de Eurogeul

  1984

 3. Kantoren in Almere : een onderzoek naar het huidige en het in de toekomst te verwachten ruimtegebruik van de kantorensector in Almere

  Kantoren nemen in de planning van de nieuwe stad Almere een belangrijke plaats in. Zowel aan de ruimtelijke als aan de werkgelegenheidsaspecten van kantoorontwikkelingen wordt in deze studie aandacht geschonken....

  1984

 4. Het verloop van de ontzilting midden op het eiland Hompelvoet gemeten met behulp van een geo-electrische meetkabel 4 tot 13 jaar na droogvallen

  Verslag dat bedoeld is om inzicht te verschaffen omtrent de ontzilting bij P 9 bij de drenkvijver op het midden van de Hompelvoet en in mindere mate over F 16 bij de waterkant op het noordelijk deel van...

  1984

 5. Vijfjarenplan 1985-1989 Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen

  Werkgroep 1 : Golfproblemen bij dijken
  Werkgroep 2 : Waterbeweging in dijken
  Werkgroep 3 : Materialen voor de dijkbouw
  Werkgroep 4 : Dijkbekledingen
  Werkgroep 5 : Duinen als waterkering

  1984

 6. Kantoren in beweging : een onderzoek naar het verplaatsingsproces van kantoren in de regio Amsterdam met het oog op de ontwikkeling van Almere

  Dit rapport geeft inzicht in het verplaatsingsproces van stuwende kantoren in de regio Amsterdam. Daarnaast wordt o.m. aangegeven op welk type kantoor Almere zich het beste zou kunnen richten.

  1984

 7. Werking strandhoofden Noord-Holland, Texel, Vlieland

  Een werkwijze wordt gegeven om de kustachteruitgang zowel voor als na de aanleg van strandhoofden te bepalen. Het verschil tussen de kustachteruitgang zonder strandhoofden en met strandhoofden geeft het...

  1984

 8. Projectnota/Milieu-effectrapport grootschalige locatie voor de berging van baggerspecie uit het benedenrivierengebied : samenvatting

  1984

 9. Dwarskrachtcapaciteit van betonnen dekken voor staalbetonliggerviaducten

  1984

 10. Ultralichte vliegtuigen

  Verslag over ultralichte vliegtuigen, met als doel en duidelijk beeld te geven van de problematiek bij de situering van een terrein voor ULV's.

  1984