Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Veiligheid grondkerende constructies RWS Rapportendatabank

  Een damwandconstructie moet de belastingen die erop werken met voldoende veiligheid naar de ondergrond kunnen overbrengen. Een geringe wijziging ten opzichte van de ontwerpcriteria zoals een tijdelijke...

  1984

 2. Grondwaterregimes in natuurterreinen in het Lauwerszeegebied RWS Rapportendatabank

  Voor de inrichting ne het beheer van het Lauwerszeegebied is het noodzakelijk de abiotische factoren te kennen. Naast de bodemopbouw is het grondwaterregime van belang voor de ontwikkeling van natuur-...

  1984

 3. Weidevogelnesteninventarisatie binnen de proefvakken in de Lauerszee in 1982 RWS Rapportendatabank

  Om te weten welke invloed de begrazing door rundvee heeft op de broedende weidevogels en hun broedsucces, is in het voorjaar van 9182 een weidevogelnesteninventarisatie gestart in drie vergelijkingsgebieden...

  1984

 4. Beoordeling van rubber compounds voor toepassing in oplegblokken van de Oosterscheldewerken RWS Rapportendatabank

  1984

 5. Golven m.b.t. erosie bij betonblokken op klei RWS Rapportendatabank

  In deze notitie wordt het mogelijke verloop van de golfhoogten ter plaatse van de Oesterdam gepresenteerd onder de ontwerpomstandigheden, namelijk een super-storm met een gemiddelde overschrijdingsfrequentie...

  1984

 6. Sterkte van het buitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een superstormvloed : onderzoek naar het gedrag van een met gras begroeide dijk langs de Friese waddenkust, tussen de Noorderleegpolder en Holwerd : verslag grootschalig modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1984

 7. Weidevogelnesteninventarisatie binnen de proefvakken in de Lauwerszee in 1983 RWS Rapportendatabank

  Evenals in 1982 werd in 1983 een weidevogelinventarisatie verricht binnen de proefvakken op respectievelijk de Schildhoek, de Zoutkamperplaat en de Blikplaat in de Lauwerszee. Dit rapport is een verslag...

  1984

 8. Querprofiluntersuchung Bimmen-Lobith : Jahresfrachten PCB an der deutsch-niederländischen Grenze (1984) RWS Rapportendatabank

  In diesem Bericht wird eine Schätzung der PCB-Mengen vorgenommen, die jährlich die deutsch-niederländische Grenze passieren. Zugrundegelegt wurden die Schwebstoffmengen. Weiterhin wurden...

  1984

 9. Het voorkomen van weidevogels in de Lauwerszee in de periode 1969 t/m 1981 RWS Rapportendatabank

  Melding wordt gemaakt van de totale aantallen weidevogels in de gehele Lauwerszee en de dichtheden per ha in een aantal intensief onderzochte gebieden. Het betreft een literatuurstudie, die is verricht...

  1984

 10. Kantoren in Almere : een onderzoek naar het huidige en het in de toekomst te verwachten ruimtegebruik van de kantorensector in Almere RWS Rapportendatabank

  Kantoren nemen in de planning van de nieuwe stad Almere een belangrijke plaats in. Zowel aan de ruimtelijke als aan de werkgelegenheidsaspecten van kantoorontwikkelingen wordt in deze studie aandacht geschonken....

  1984