Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1984

 1. Grondwateronttrekkingen door gasbronnen en het effect op de schadeverwachting aan bebouwing en infrastructuur als gevolg van stijghoogteverlagingen door aanleg van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Onderzocht is of er in het gebied van Noord-Holland, dat wordt beïnvloed door de aanleg van de Markerwaard in het verleden een situatie is voorgekomen, waarbij gedurende meerdere jaren de stijghoogte...

  1984

 2. Het CODAR (Coastal Ocean Dynamics Applications Radar) HF-radarsysteem RWS Rapportendatabank

  1984

 3. Voorlopig concept-voorstel besluit personenvervoer RWS Rapportendatabank

  1984

 4. De rol van stuifdijken op de Waddeneilanden : discussiestuk aanpak onderzoek RWS Rapportendatabank

  Notitie omtrent de rol van de stuifdijken op de Waddeneilanden, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Verder wordt aandacht besteed aan de totstandkoming ervan en de verschillende belangen die met...

  1984

 5. Pinkenbeweiding en vegetatie op de Schildhoek en de Pampusplaat (doctoraalverslag) RWS Rapportendatabank

  Verslag van een onderzoek waarbij de vraagstelling tweeledig is. De eerste vraag was de invloed van de beweiding op enkele eigenschappen van de vegetatie op de Schildhoek en de Pampusplaat. De tweede vraag...

  1984

 6. De zelfstandige ondernemer en het mkb-voorlichtingsinstrumentarium : ontwikkeling van het zelfstandig ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de dienstverlening daaraan RWS Rapportendatabank

  Gaat in op de vraag of het dienstverleningsinstrumentarium dat voor de zelfstandig ondernemer gereed staat nog wel aan de eisen van deze tijd beantwoordt.

  1984

 7. Schor - slikovergangen in de Oosterschelde : de resultaten van een bodemkundige en morfologische kartering RWS Rapportendatabank

  De schorgebieden in de Oosterschelde worden onderzocht in verband met de gedeeltelijke afsluiting en compartimentering van de Oosterschelde. Eén van de onderdelen van het project GEOM-schor is de ruimtelijke...

  1984

 8. De onkruidontwikkeling en de bestrijding daarvan op het spuitvrije bedrijf NZ 27 van 1978 t/m 1983 RWS Rapportendatabank

  Van het in 1973 gestarte spuitvrije en gedeeltelijk kunstmestloze bedrijf NZ 27 zijn vanaf 1978 de onkruiden en de ziekten en plagen geïnventariseerd.

  1984

 9. Interne gravitatiegolven in een stabiel gelaagde atmosfeer

  KNMIAUT84 In modellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging wordt gerekend met de varianties van de wind- en temperatuurmetingen. In een stabiel gelaagde grenslaag worden de gemeten varianties...

  1984

 10. Meting afvoerdeling Merweden tijdens hoge afvoeren in 1983 RWS Rapportendatabank

  1984