Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Nota inzake het beleid van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van gehandicaptenvervoer RWS Rapportendatabank

  Hoofdstukken betreffen: de beleidsverantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat; inventarisatie doelgroep, knelpunten, instrumenten en experimenten; aanpassing van openbaar vervoer en...

  1983

 2. Versobering wegprojecten : deelrapport projectnota's : deelrapporten projectnota's en milieu- en landschapsaspecten RWS Rapportendatabank

  1983

 3. Jaarverslag over de periode augustus 1981 t/m november 1982 van het beheer en onderhoud grondwatermeetnet RWS Rapportendatabank

  1983

 4. Het gedrag van de baggermassa bij storten vanuit een hopperzuiger RWS Rapportendatabank

  1983

 5. Onderzoek naar het zuurbindend vermogen van oppervlaktewater RWS Rapportendatabank

  Door lozingen van afvalzuren kan het bufferend vermogen van het oppervlaktewater worden uitgeput, waardoor schadelijke gevolgen voor het aquatische milieu kunnen ontstaan. Uitgaande van de belangrijkste...

  1983

 6. Versobering wegprojecten : deelrapporten : aanbesteding en uitvoering RWS Rapportendatabank

  1983

 7. Stijghoogte ondiepe pleistocene grondwater in Almere : april 1980-maart 1981 RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de bouw van de stad Almere, die in diverse kernen zal worden gerealiseerd, wordt geohydrologisch onderzoek verricht. Een onderdeel hiervan vormt het verzamelen van gegevens betreffende...

  1983

 8. De zichtbaarheid 's nachts van negen vertikaal geprofileerde wegmarkeringen op droge en natte wegdekken RWS Rapportendatabank

  Uit een eerdere serie metingen was gebleken dat vertikaal geprofileerde markeringen 's nachts bij een nat wegdek een goede zichtbaarheid kunnen behouden. In dit rapport worden de resultaten weergegeven...

  1983

 9. Tussentijdse rapportage over de Maatgevende Hoogwaterstanden in het Bovenrivieren-gebied RWS Rapportendatabank

  1983

 10. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" voor het gebied Flevolijn III gelegen in gebied o.l. ZIJP RWS Rapportendatabank

  Doel van dit plan is een deel van het grondgebeid van Almere te bestemmen voor een spoorlijn, nl. de Flevolijn.

  1983