Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1983

 1. Een zoet Grevelingenmeer met minimale wateraanvoer

  In het kader van de studie Grevelingen zout-zoet (GZZ) diende, in aanvulling op lit. 5, onderzocht te worden op welke wijze de aanvoer van rivierwater naar een zoet Grevelingenmeer kan worden beperkt....

  11-1983

 2. Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit rand bestorting negatieve overlap voor situaties zonder pijlerinvloed : verslag modelonderzoek

  Geeft kritieke snelheden voor de verschillende materialen aan de rand van de constructie. Tevens transportrelaties gegeven voor de omstandigheden waarbij de kritieke snelheid wordt overschreden. Uitgebreid...

  11-1983

 3. Hydraulische ruwheid van de Bovenrijn en de Waal : voorstel voor onderzoek

  11-1983

 4. Technische en procedurele aspecten van het oprichten van akoestische afschermingen langs wegen : deel I: onderzoek = Technische und verfahrenstechnische Aspekte der Errichtung von Lärmschutzanlagen an Strassen : Teil 1: Untersuchungen = Technical and procedural aspects of constructing acoustic barriers along roads : part 1: survey = Aspects techniques et de procédure de l'aménagement d'écrans acoustiques le long des routes (1re partie)

  Sinds de jaren '60 zijn door diverse overheidsinstanties, vooruitlopend op het in werking treden van de Wet geluidhinder maatregelen ter bestrijding van geluidhinder als gevolg van wegverkeer getroffen....

  11-1983

 5. Veiligheidseisen voor verkeersregeltoestellen

  04-11-1983

 6. Duindam Slaak

  07-11-1983

 7. Stroombeeld, erosie en aanzanding tijdens het plaatsen van de pijlers; verslag van dummyplaatsing

   

  Tijdens de dummy-pijlerplaatsing H16 op lokatie H14 zijn op 9 en 10 augustus 1983 onder springtij-omstandigheden metingen verricht met als doel meer inzicht te verkrijgen...

  21-11-1983

 8. Selection and formulation of a numerical shallow water wave hindcast model

  30-11-1983

 9. De Sassenplaat in het Hollandsch Diep : evaluatie van de rekonstruktie van een waterwild-gebied

  12-1983

 10. Onderzoek naar het materiaalgedrag en de materiaaleigenschappen van lichtbeton ten behoeve van het constructief gedrag van bruggen in lichtbeton

  Gezien de problemen die optreden bij de uitvoering van constructies in lichtbeton en gezien de onzekerheid die er bestaat omtrent het bezwijkgedrag van lichtbeton bij met name meerassige spanningssituaties...

  12-1983