Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1982

 1. Plan tot regeling der bebouwing en der bestemming van gronden ex artikel 11 van de wet op het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' Wierden 1982, gelegen in Almere-Haven RWS Rapportendatabank

  INHOUD: Plangebied ; wonen, voorzieningen, werkgelegenheid, verkeer ; voorschriften ; lijst van bedrijfsvestigingen.

  1982

 2. Bodemsamenstelling en -vormen van de Oosterschelde beneden gemiddeld laagwater : een bodemkundig en morfodynamisch onderzoek aan de hand van bodembemonstering en side looking sonar opname van een tiental raaienstelsels RWS Rapportendatabank

  1982

 3. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek naar menging en zout/zoet verliezen beschrijving modelfaciliteit RWS Rapportendatabank

  1982

 4. Uitstroomkonstruktie met weerstandrooster of paalscherm : uitstroming om een rechte hoek : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1982

 5. Stormvloedkering Oosterschelde : getijmodel Oosterschelde : vervolgonderzoek bouwfasen : bouwfase Roompot-noord : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Een drietal bouwfasen, wwarbij de stabiliteit van de negatieve overlap het meest kritiek is, is in het getijmodel van de Oosterschelde onderzocht. Dit verslag geeft de resultaten van het onderzoek bij...

  1982

 6. Recreatie-onderzoek Oosterschelde 1980 RWS Rapportendatabank

  1982

 7. Scanning Profiler : onderzoek naar toepasbaarheid bij het peilbedrijf RWS Rapportendatabank

  1982

 8. Overzicht zoutregistraties 1972-1978 kust zuidelijk deltabekken en Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  In opdracht van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging [RWS, WW] wordt dagelijks het zoutgehalte bepaald aan de hand van watermonsters in een aantal plaatsen langs de kust van het Zuidelijk Deltabekken...

  1982

 9. Beleidsaspecten bij het rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken : (samenvatting van de nota "Rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken" - maart 1982) RWS Rapportendatabank

  1982

 10. Interim-rapport technische overleggroep inzake overdracht Nagelerbrug te Emmeloord RWS Rapportendatabank

  Bespreking van de diverse aspecten van het beheer en onderhoud van de Nagelerbrug over de Urkervaart (bij Emmeloord) in het kader van de overdracht aan de gemeente Noordoostpolder. Op basis van diverse...

  1982