Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Vluchtstroken in tunnels nodig? RWS Rapportendatabank

  Analyseert de relevante factoren m.b.t. het al dan niet aanwezig zijn van vluchtstroken in tunnels. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid (signalering en/of verkeersbewaking) gelden niet uitsluitend...

  1981

 2. Het gebruik van het Nijkerkernauw en het Eemmeer als watersportgebied in relatie tot de jachthaven Eemhof RWS Rapportendatabank

  Tegen de realisatie van een jachthaven bij het verblijfsrecreatiecomplex 'De Eemhof' zijn bezwaren gerezen, waarbij de vrees wordt geuit dat de hoeveelheid boten op het Nijkerkernauw en het Eemmeer...

  1981

 3. Rekonstruktie geleidewerken bij bruggen over het Noord-Willemskanaal RWS Rapportendatabank

  In deze nota wordt verslag gedaan van de nautische gebreken van de bestaande geleidewerken bij een aantal bruggen over het Noord-Willemskanaal; de functies van de geleidewerken en de resultaten van proeven...

  1981

 4. Plan tot verbetering van de ringsloot en kade van de Oostvaardersplassen RWS Rapportendatabank

  Aan de zuid- en de oostzijde van het natuurgebied Oostvaardersplassen vormt een kade met een ringsloot de grens tussen het natte natuurgebied en het buitengebied. Zowel de kade als de ringsloot heeft een...

  1981

 5. Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1978 RWS Rapportendatabank

  Jaarlijks wordt recreatie-onderzoek verricht om eventuele veranderingen in aard en omvang van het recreatie-bezoek aan het Grevelingenbekken te kunnen vaststellen.

  1981

 6. Projectnota oeverkruising ten westen van Rotterdam : inleidende notitie RWS Rapportendatabank

  1981

 7. Testen Partech troebelheidsmeter RWS Rapportendatabank

  De Adviesdienst Hoorn heeft de beschikking over troebelheidsmeters van het fabrikaat Partech. Om na te gaan, in hoeverre het mogelijk is hiermee kwalitatieve en kwantitatieve metingen van gesuspendeerd...

  1981

 8. Handleiding bij verwerking van VONOVI-vluchtgegevens RWS Rapportendatabank

  Door de Directie Noordzee wordt door de afdeling Zeeverkeersonderzoek vanaf juli 1975 een waarnemingsproject uitgevoerd naar scheepvaartverkeer op de Noordzee, genaamd VONOVI. Hierbij komen een hoeveelheid...

  1981

 9. Het verloop van het kaligehalte van de jonge zware zeeklei van Oostelijk Flevoland vanaf 1962 tot voorjaar 1981 RWS Rapportendatabank

  De gegevens die voor dit rapport zijn gebruikt zijn grotendeels ontleend aan een eerder verschenen rapport over het verloop van de gehalten aan kali, koolzure kalk en fosfaat in de jonge zware kleigrond...

  1981

 10. Co-referaten van Ir. A. de Moel en Drs. E. ter Haar met betrekking tot het onderzoeksrapport "Leven in Lelystad" voor de wetenschappelijke bijeenkomst van de R.IJ.P op 11 februari 1981 RWS Rapportendatabank

  Beschouwingen over het onderzoeksrapport "Leven in Lelystad".

  1981