Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. De Voorlanden : een onderzoek naar de vegetatie in relatie met bodem en waterhuishouding ten behoeve van richtlijnen voor inrichting en beheer van nieuw op te spuiten zandstranden

  Het onderzoek, dat heeft plaatsgevonden op vier strandgedeeltes, de proefplekken, heeft bestaan uit een vegetatiekundig, een bodemkundig en een waterhuishoudkundig deel. Het is van belang de relaties tussen...

  1981

 2. Verwachtingen voor de ontwikkeling van de visstand in een zoute of zoete Grevelingen tegen de achtergrond van de veranderingen die zijn opgetreden in de visfauna in de periode 1960-1980 (ZOWEC III)

  1981

 3. De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1980

  In dit verslag worden de omstandigheden beschreven, waaronder de verbouw van koolzaad en granen in Flevoland en in het Lauwerszeegebied in het seizoen 1979/1980 heeft plaatsgevonden. Ook wordt ingegaan...

  1981

 4. De invloed van de bemonsteringsdichtheid op de golfhoogte-parameters die worden berekend uit golfponsbandregistraties

  In deze nota wordt ingegaan op het verlagende effekt dat een proces van intermitterend meten heeft op golfhoogteparameters. Voor sinusvormige golven wordt de grootte van dit effekt berekend, afhankelijk...

  1981

 5. Duwvaartsluizen Philipsdam : krachten op schepen tijdens het vóórtrekken van de roldeur uit tijdelijke en definitieve situatie : verslag modelonderzoek

  1981

 6. Onderzoek naar een directe meetmethode ter bepaling van kwel of inzijging in een aantal Limburgse kanalen

  1981

 7. Vluchtstroken in tunnels nodig?

  Analyseert de relevante factoren m.b.t. het al dan niet aanwezig zijn van vluchtstroken in tunnels. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid (signalering en/of verkeersbewaking) gelden niet uitsluitend...

  1981

 8. Het gebruik van het Nijkerkernauw en het Eemmeer als watersportgebied in relatie tot de jachthaven Eemhof

  Tegen de realisatie van een jachthaven bij het verblijfsrecreatiecomplex 'De Eemhof' zijn bezwaren gerezen, waarbij de vrees wordt geuit dat de hoeveelheid boten op het Nijkerkernauw en het Eemmeer...

  1981

 9. Rekonstruktie geleidewerken bij bruggen over het Noord-Willemskanaal

  In deze nota wordt verslag gedaan van de nautische gebreken van de bestaande geleidewerken bij een aantal bruggen over het Noord-Willemskanaal; de functies van de geleidewerken en de resultaten van proeven...

  1981

 10. Plan tot verbetering van de ringsloot en kade van de Oostvaardersplassen

  Aan de zuid- en de oostzijde van het natuurgebied Oostvaardersplassen vormt een kade met een ringsloot de grens tussen het natte natuurgebied en het buitengebied. Zowel de kade als de ringsloot heeft een...

  1981