Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Mogelijkheden voor de aanleg van broedplaatsen voor kalegrondbroeders in Almere

  Aan de hand van de eerst te bespreken biotoopbeschrijvingen van de diverse in aanmerking komende vogelsoorten wordt een programma van eisen getoetst en worden globaal de observatiemogelijkheden voor het...

  1981

 2. Uitvoering van de wet geluidhinder in Flevoland

  Dit rapport behandelt de taken die uit de Wet Geluidhinder voortvloeien en de manier waarop deze over de verschillende instanties in Flevoland kunnen worden verdeeld. De hieraan ten grondslag liggende...

  1981

 3. Zand- en kleiwinning in 1980 in het beheersgebied van de directie Friesland van de Rijkswaterstaat in de Waddenzee

  1981

 4. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek naar menging en zout/zoetverliezen : verslag modelonderzoek

  1981

 5. Studie zeegaande bak ten behoeve van : mechanische oliebestrijding - bevoorrading havenlichten - opslag bestrijdingsmiddelen

  Allereerst wordt een algemene beschrijving van een zeegaande bak gegeven. Vervolgens wordt onderzocht naar het gebruik van een zeegaande bak voor diverse toepassingen, met name voor de mechanische oli...

  1981

 6. Grondwaterstanden in bossen in Oostelijk Flevoland 1979-1981

  In juni 1979 zijn in de bosgebieden in Oostelijk Flevoland welke op dat moment nog in beheer waren bij de R.IJ.P. buizen geplaatst voor de periodieke opname van grondwaterstanden. De waarnemingsperiode...

  1981

 7. Kantoorlocaties van Almere

  Onderzoek naar het spreidingspatroon van kantoorvestigingen op stedelijk niveau.

  1981

 8. Gegevens literatuurrecherche m.b.t. dataverzameling/verwerking van sediment in estuaria

  1981

 9. Onderzoek naar de frequenties van zeer lage Maasafvoeren te Monsin

  1981

 10. Beheersplan Scheepvaart Waddenzee : concept 3e versie

  1981