Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1981

 1. Sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib : ontwikkeling van een analyse methode voor de bepaling van de middelbare bezinkingssnelheid van slib RWS Rapportendatabank

  In het kader van een onderzoek naar de sedimentatie-eigenschappen van zee- en rivierslib zijn in het laboratorium te Hellevoetsluis bezinkingsproeven uitgevoerd met slibsuspensies met uiteenlopende concentraties....

  1981

 2. A2 - E9 en Maastricht : beleidsanalyse ten behoeve van een belangenafweging tussen een oostelijke omlegging om de stad en een verbetering van het huidige tracé RWS Rapportendatabank

  RW2

  1981

 3. Gebruik van de gegevens uit jaarverslagen van de bedrijven in eigen beheer (BIEB) van de R.IJ.P. RWS Rapportendatabank

  De doelstelling van de Bieb is het verkrijgen van vergelijkbare bedrijfsgegevens over landbouwbedrijven die aan particulieren worden uitgegeven. Van de verkegen inzichten over de exploitatiemogelijkheden...

  1981

 4. Mogelijkheden voor de aanleg van broedplaatsen voor kalegrondbroeders in Almere RWS Rapportendatabank

  Aan de hand van de eerst te bespreken biotoopbeschrijvingen van de diverse in aanmerking komende vogelsoorten wordt een programma van eisen getoetst en worden globaal de observatiemogelijkheden voor het...

  1981

 5. Uitvoering van de wet geluidhinder in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Dit rapport behandelt de taken die uit de Wet Geluidhinder voortvloeien en de manier waarop deze over de verschillende instanties in Flevoland kunnen worden verdeeld. De hieraan ten grondslag liggende...

  1981

 6. Zand- en kleiwinning in 1980 in het beheersgebied van de directie Friesland van de Rijkswaterstaat in de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  1981

 7. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek naar menging en zout/zoetverliezen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1981

 8. Studie zeegaande bak ten behoeve van : mechanische oliebestrijding - bevoorrading havenlichten - opslag bestrijdingsmiddelen RWS Rapportendatabank

  Allereerst wordt een algemene beschrijving van een zeegaande bak gegeven. Vervolgens wordt onderzocht naar het gebruik van een zeegaande bak voor diverse toepassingen, met name voor de mechanische oli...

  1981

 9. Grondwaterstanden in bossen in Oostelijk Flevoland 1979-1981 RWS Rapportendatabank

  In juni 1979 zijn in de bosgebieden in Oostelijk Flevoland welke op dat moment nog in beheer waren bij de R.IJ.P. buizen geplaatst voor de periodieke opname van grondwaterstanden. De waarnemingsperiode...

  1981

 10. Kantoorlocaties van Almere RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar het spreidingspatroon van kantoorvestigingen op stedelijk niveau.

  1981