Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Management of Lake Grevelingen RWS Rapportendatabank

  Describes the history of the Lake Grevelingen as part of the Deltaproject. The influence on the environment of the closure of the Grevelingen-estuary in 1971 is discussed as well as the effect of the ...

  1980

 2. Duwvaartsluizen Philipsdam : toepasbaarheid geleidendheidsmeetinstrument Rijkswaterstaat Hydro-instrumentatie : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1980

 3. Zware metalen in aquatische systemen : toepassing van de voltammetrie bij het onderzoek naar zware metalen en de bindingsvormen daarvan in aquatische ecosystemen : verslag literatuurstudie (ZMAS 34) RWS Rapportendatabank

  1980

 4. Basisprogramma voor een museum voor scheepsarcheologie RWS Rapportendatabank

  In 1979 is een werkgroep ingesteld om, op basis van de uitgangspunten die genoemd zijn in de notitie 'Arcehologie in de IJsselmeerpolders', een schetsontwerp te maken voor een museum voor Scheepsarcheologie....

  1980

 5. Organisatie onderzoek in Bouwdok 1 van de bouwput "Schaar" RWS Rapportendatabank

  Vermeende leegloop van personeel betrokken bij de bouw van de pijlers voor de stormvloedkering Oosterschelde, is aanleiding geweest voor een zeer globaal organisatieonderzoek.

  1980

 6. Zoogdieren in en rondom steden : met een aanzet tot toepassing bij de inrichting van Almere RWS Rapportendatabank

  Deze nota geeft een voornamelijk op literatuurstudie gebaseerd overzicht van voorwaarden voor het voorkomen van zoogdieren in stedelijke gebieden. Doel van het project is het verzamelen van gegevens over...

  1980

 7. Sedimentatie in de omleiding van de Eems door de Dollard RWS Rapportendatabank

  In deze notitie wordt ingegaan op enorme aanzandingen in de omleidingsgeul in de Dollard.

  1980

 8. Pijlerfabricage : arbeidskundig onderzoek van de werkzaamheden t.b.v. bouw van pijlervloer (bouwfase 1) RWS Rapportendatabank

  1980

 9. Ontwatering en onderhoud van ontwateringsstelsels in bossen in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Er wordt een beeld gegeven van de toestand van de ontwateringsstelsels in bosgebieden in Flevoland. Daaruit worden conclusies getrokken voor noodzakelijk onderhoud.

  1980

 10. Transportonderzoek : bij de pijlerfabricage op het werkeiland "Neeltje Jans" RWS Rapportendatabank

  1980