Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1980

 1. Reacties op het concept-verslag van de werkgroep statistische aspecten van sociaal-culturele accomodaties (april '80) RWS Rapportendatabank

  In november 1979 verscheen het werkdocument 'De Welzijnsvoorzieningenkartothhek (WELK) in Lelystad' (1979-283 Aco). Tijdens de commentaar-ronde die het werkdocument volgde bleek bezwaar te zijn tegen bepaalde...

  1980

 2. Voorcalculatie oogst 1980 RWS Rapportendatabank

  Voorcalculatie oogst 1980 m.b.v. een simulatiemodel.

  1980

 3. Wegnummering en wegenkaarten RWS Rapportendatabank

  1980

 4. Eigenschappen en gedrag van fosfaat in sedimenten RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar de in ondiepe meren optredende fysische, chemische en biologische processen en hun onderlinge samenhang in relatie tot de mogelijke nalevering van fosfaat door de onderwaterbodem, in het...

  1980

 5. Windmaxima aan de bovenzijde van de grenslaag gedurende de winter van 1978-1979

  1980

 6. Gaswinningsplicht voor biogas op weidebedrijven in gebieden met nevenfuncties voor natuur, recreatie en landschap? RWS Rapportendatabank

  Deze nota is opgesteld i.v.m. de recente ontwikkelingen in de biogasindustrie (van proeffase tot praktijkschaal) en naar aanleiding van een vraag in de TORN van de heer Zuydgeest met de volgende strekking:Kunnen...

  1980

 7. Windmaxima op geringe hoogte in de atmosfeer : verslag van een voordracht gehouden op het synoptisch symposium te De Bilt, november 1979

  1980

 8. Biologische monitoring zoete rijkswateren RWS Rapportendatabank

  1980

 9. Het uitzetten van vier kolonies Formica Polyctena Foerster (kale rode bosmier) in de Flevopolders en onderzoek naar de toestand van eerder uitgezette kolonies RWS Rapportendatabank

  In 1979 is besloten om de vrij sterke aantasting van de bossen in Flevoland door rupsen van een aantal vlindersoorten te bestrijden met selectieve, oecologisch verantwoorde middelen. Eén van deze...

  1980

 10. Het grondwaterregime als structuerende factor voor de begroeiing in afgesloten estuaria, met een toepassing in het Grevelingenbekken RWS Rapportendatabank

  In de recent afgesloten estuaria komen enkele duizenden ha zandgronden voor. Deze zandgronden kunnen zowel in hydrologische als in vegetatiekundige zin worden gekarakteriseerd als standplaats voor vegetaties...

  1980