Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Het verloop van de maaiveldsdaling in de Wieringermeer vanaf het droogvallen (1930) tot en met 1975 RWS Rapportendatabank

  Kennis van de inklinking van gronden is belangrijk bij de uitvoering van inpolderingsplannen. Vooral voor het bepalen van het polderpeil en de aanleg van afwateringssysteem is het belangrijk dat de hoogteligging...

  1979

 2. A2/E9 en Maastricht : beleidsanalyse ten behoeve van een belangenafweging tussen: - een oostelijke omlegging om de huidige stad en - een verbetering van het huidige tracé : concept december 1979 RWS Rapportendatabank

  RW2

  1979

 3. Basisinformatie Visvijverbos RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het Visvijverbos. Er wordt o.a. ingegaan op: de historische ontwikkeling, milieu, planologie, recreatie en botanische aspecten.

  1979

 4. Het verloop van de maaiveldsdaling in de Wieringermeer vanaf het droogvallen (1930) tot en met 1975 RWS Rapportendatabank

  Kennis van de inklinking van gronden is belangrijk bij de uitvoering van inpolderingsplannen. Vooral voor het bepalen van het polderpeil en de aanleg van afwateringssysteem is het belangrijk dat de hoogteligging...

  1979

 5. De verbouw van koolzaad en granen door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpoders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en in het Lauwerszeegebied in 1978 RWS Rapportendatabank

  Met dit rapport wordt de 1960 begonnen poging om de jaarlijkse oogstresultaten te analysren, voortgezet. Het uiteindelijke doel daarvan is om o.m. basismateriaal te leveren voor een ook uit wetenschappelijk...

  1979

 6. Nautisch advies lokatie jachthaven Terschelling RWS Rapportendatabank

  In dit rapport wordt advies uitgebracht over de uit nautisch oogpunt meest geschikte lokatie van de jachthaven binnen het gebied van de rijkshaven van Terschelling. Voor de lokatie (de Kom of Dellewal)...

  1979

 7. Biologisch en geochemisch onderzoek naar het voorkomen en het gedrag van zware metalen in Nederlandse zoetwatergebieden : interim- rapport: ZMAS 32 RWS Rapportendatabank

  1979

 8. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : aangroei onderzoek riolen Kreekraksluizen : verslag prototypemetingen 1975, 1976, 1977 en 1978 RWS Rapportendatabank

  1979

 9. Stormvloedkering Oosterschelde : voorbereiding onderzoek in de grote golfgoot van de Oregon State University : onderzoek naar golfdoordringing in de bodem zandtransport-reducerend filter, horizontale golfdruk op de caisson verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1979

 10. Zonering van de functies in de Oosterschelde RWS Rapportendatabank

  In voorliggende nota zijn de per functie aangegeven ontwikkelingsmogelijkheden bezien op hun structuurbepalende elementen. Per functie zijn zogenaamde functiemodellen opgesteld. Deze zijn vervolgens aan...

  1979