Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. An example of the importance of the surface observations from OWS "M" in forecasting high water along the Netherlands coast

  1979

 2. Het plaatsen van grondwaterstandsbuizen en waarnemingsfilters RWS Rapportendatabank

  Het plaatsen van grondwaterstandsbuizen heeft ten doel om gedurende korte of lange perioden de hoogte van de grondwaterspiegel te kunnen bepalen. Wil men de potentiaal van het grondwater in een bepaalde...

  1979

 3. Voordracht te houden op woensdag 24 oktober 1979 voor het bestuur van het Zuiveringsschap Veluwe RWS Rapportendatabank

  Inleiding over de problematiek van de randmeren. Aspecten die gevolgen hebben voor de waterkwaliteit zijn: ontvangst van overtollig water, scheepvaart, ontgrondingen, storting van puin, baggerspecie en...

  1979

 4. Het wegennet in de Werkhypothese Structuurplan IJsselmeergebied RWS Rapportendatabank

  Aanvulling op het concept-rapport Werkhypothese Structuurplan IJsselmeergebied. Duidelijk is dat in het kader van de Werkhypothese aandacht voor de vervoer- en verkeersinfrastructuur op zijn plaats is....

  1979

 5. Zettingen RWS Rapportendatabank

  Beschreven wordt het zettingsproces, de achtergronden ervan en de praktische uitwerking.

  1979

 6. Honderdvijftig jaar rivierkaarten van Nederland RWS Rapportendatabank

  Historisch overzicht van het vervaardigen van algemene rivierkaarten in Nederland waartoe de rijksoverheid in 1821 voor het eerst opdracht gaf. De in de loop der tijd toegepaste meettechnieken zoals de...

  1979

 7. Samenvatting van de invloed van de Eemsomleiding op de getijbeweging voor een gemiddeld getij RWS Rapportendatabank

  1979

 8. Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek zoute baksluis kolkbreedte 24 m verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  1979

 9. Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 januari 1979 RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. De gegevens zijn bijgewerkt tot 1 januari 1979 en hebben betrekking op de bruto-oppervlakte en slaan uitsluitend op objecten...

  1979

 10. Stedelijke en landelijke afvoer in vlakke gebieden RWS Rapportendatabank

  Naast een beknopte beschrijving van de afvoersystemen en afvoerverlopen waarvan in stedelijke en landelijke gebieden sprake is, wordt ook ingegaan op de mate waarin de afvoer uit de stedelijke gebieden...

  1979