Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1979

 1. Wind profile estimates up to 200 m from synoptic observations

  1979

 2. Vliegen in Nederland : samenvatting structuurschema Burgerluchtvaartterreinen RWS Rapportendatabank

  Geeft een samenvatting van het Strcutuurschema Burgerluchtvaartterreinen en gaat hierbij in op de toekomst van het luchtvervoer, de gevolgen voor het huidige systeem, en de hoofdlijnen van het beleid tot...

  1979

 3. Mogelijkheden tot minimalisering van de investeringskosten voor Zeewolde op basis van de bodemgesteldheid RWS Rapportendatabank

  De minister van Verkeer en Waterstaat heeft aan de R.IJ.P. de opdracht gegeven om een struktuurplan op te stellen voor een nieuw te bouwen kern Zeewolde. Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft tot...

  1979

 4. Simulatie en wegontwerp RWS Rapportendatabank

  1979

 5. Nota langzaamverkeerswegen en fietspaden in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Evaluatie ten aanzien van het ontsluitende en doorgaande wegennet in het landelijk gebied van Flevoland. Tevens wordt nagegaan in hoeverre aanvullingen ten behoeve van langzaamverkeer noodzakelijk zijn...

  1979

 6. Over de gehalten aan enkele zware metalen (cadmium, kwik, lood, chroom, koper en zink) in de bodem van de Markerwaard RWS Rapportendatabank

  Eerst worden de eigen gegevens weergegeven en besproken, waarna de betekenis vanzware metalen voor plan, mens en dier zal worden belicht en het gedrag in de rond aangestipt. Vervolgens komt nederlands...

  1979

 7. De mogelijkheden tot ontwikkeling van de kanosport in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Deze notitie gaat over de kanosport, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkelingsmogelijkheden van deze sport in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De inhoud werd voornamelijk gehaald uit gesprekken met leden...

  1979

 8. Risico's voor het drainagestelsel bij infiltratie in lichte gronden RWS Rapportendatabank

  Door de kavelsloten vol te zetten infiltreert het water via de drainreeksen in de bodem. Het is niet uitgesloten dat in een gebied met lichte profielopbouw deze methode gevolgen heeft voor de waterhuishouding...

  1979

 9. Uitlevering van holocene klei- en veenlagen van de centrale plas te Almere RWS Rapportendatabank

  Naar aanleiding van de vragen over zandwinning in de Centrale Plas en berging van vrijkomende specie die zijn gesteld i s onderzoek uitgevoerd naar de grootte van de uitleveringsfactor. De uitlevering...

  1979

 10. Richtlijnen wegen : stand van zaken ... RWS Rapportendatabank

  1979