Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1978

 1. Filosofie over een onderzoek naar het gedrag van zandige zeeweringen onder invloed van erop of erin aanwezige verstoringen

  1978

 2. Overzicht van ornithologische literatuur over het deltagebied

  1978

 3. Enige overwegingen ten aanzien van de aanleg van een Institutenpark tussen Almere en Lelystad

  Beschouwing over de aard van het terreingebruik, de inrichting en motieven voor de aanleg van het Institutenpark "Halfweg".

  1978

 4. Nota oppervlaktegegevens beplantingen en natuurterreinen in beheer bij de afdeling Beplantingen per 1 januari 1978

  Overzicht van de oppervlaktegegevens van boscomplexen, natuurterreinen e.d. De gegevens zijn bijgewerkt tot 1 januari 1978 en hebben betrekking op de bruto-oppervlakte en slaan uitsluitend op objecten...

  1978

 5. Jaarverslag 1976

  1978

 6. Wave set-up metingen en kontrole maximumpeilschalen

  In de winterperioden 1975-1976, 1976-1977 en 1977-1978 zijn op de Noordzeekust van Noord-Holland en de waddeneilanden waterstandmetingen verricht in richtingen langs de kust en loodrecht op de kust. De...

  1978

 7. Invloed kleischelpenwinning op stabiliteit van geulen

  Bevat de resultaten in het kader van het Hydrografisch Sedimentologisch Onderzoek in de Waddenzee naar de invloed van winning van kleischelpen op de stabiliteit van geulen in de Waddenzee.

  1978

 8. Werkgroep Golfrandvoorwaarden T.O.W.-K. : inventarisatie golfrandvoorwaarden

  1978

 9. Jaarplan 1978-1979 : 2e helft 1978 + 1e helft 1979

  1978

 10. Thematiek 1 : golfklimatologie Noordzee : mogelijkheden tot registreren van de golfwaarnemingen in het voorlopig meetnet

  1978