Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Ontwatering en afwatering van stedelijke gebieden normen en kostenaspecten RWS Rapportendatabank

  Doel is, om uitgaande van gegevens die aan de praktijk zijn ontleend, een indruk te verkrijgen van het verband tussen aanleg en onderhoudskosten van het ontwateringssysteem en de afstand tussen watergangen....

  1976

 2. Mogelijkheden voor een gevarieerde waterbeheersing in het Horsterbosgebied RWS Rapportendatabank

  Besproken wordt hoe men afwisseling kan krijgen in het centrale gedeelte van het Horsterbos. Een van de mogelijkheden hiervoor is het brengen van variatie in het fysisch groeimilieu door het realiseren...

  1976

 3. Concentratieverdelingen van zwevend sediment in een strook van ca. 60 km breedte langs de Nederlandse kust, gemeten in de periode oktober 1974 - januari 1975 : interimrapportage RWS Rapportendatabank

  1976

 4. Kantoren in de eerste fase van Almere-Stad : programmering Almere-Stad RWS Rapportendatabank

  Op basis van de werkdocumenten 'Kantoorgebouwen in Almere' en 'Oriëntatie t.a.v. de werkgelegenheid in Almere-Stad' is een raming gemaakt van het aantal kantoorarbeidsplaatsen en de daarmee samenhangende...

  1976

 5. Het verloop van de stijghoogte van het grondwater in de Grevelingen van 1971 t/m 1974 RWS Rapportendatabank

  Stijghoogten worden twee maal per maand gemeten. Aan de hand van de verkregen meetwaarden zijn tijdstijghoogtelijnen (zgn. Y/T-lijnen) samengesteld. In deze nota zal per gebied een toelichting worden gegeven...

  1976

 6. Afwikkelingsniveaus op de rijkswegen 1975 RWS Rapportendatabank

  1976

 7. Enkele aspecten van de leidingenstraten in Almere RWS Rapportendatabank

  Door weloverwogen bundeling van tracé's van leidingen kunnen, indien een veelheid en veelsoortigheid aan leidingen wordt verwacht, veel moeilijkheden worden voorkomen. De zogenaamde leidingenstraten...

  1976

 8. Rapport : geluidmetingen in de Rijnstreek ten behoeve van de tracévaststelling RW11-oost RWS Rapportendatabank

  RW11

  1976

 9. De zeldzaamheid van het aantal dagen met grote windsnelheden in de Waddenzee gedurende het tijdvak juni-september 1974

  1976

 10. Proefprofiel III Monument - "Winssen" RWS Rapportendatabank

  Door de commissie Rivierdijken werd aan het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen verzocht na te gaan wat het effect zou zijn van een verlaging van de maatgevende waterstanden met 0,50 en 1,OO m op de voorgenomen...

  1976