Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Zomerconcentraties van kuifeenden en tafeleenden op het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar aantallen en verspreiding van de in het IJsselmeer ruiende duikeenden.. Vanaf eind juni tot eind augustus 1975 werden 1

  1976

 2. Het gebruik van de grachten in Almere-Haven RWS Rapportendatabank

  Onderwerp is de stadsgracht. Het gaat voornamelijk over de wijze waarop het water en de oever recreatief en biologisch het meest aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.

  1976

 3. Roofvogelrefugia in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de, op grond van ervaringen, geschatte voedselrijkdom voor roofvogels in een aantal in Flevoland te onderscheiden landschapstypen. Voor drie soorten kiekendieven zal per soort een overzicht,...

  1976

 4. Aanslagopname van de nieuwe heggen en boomgroepjes in het heggenlandschap de Wildwallen RWS Rapportendatabank

  In de tweede helft van augustus en de eerste helft van september 1976 zijn alle nieuw aangeplante en herplante heggen en boomgroepjes geïnventariseerd op soortensamenstelling en procentuele samenstelling....

  1976

 5. De weidevogelstand in de Kievitslanden van 1971 t/m 1975 : (een uitwerking van de inventarisatiegegevens) RWS Rapportendatabank

  Er wordt nader ingegaan op de verspreiding van weidevogelnesten. Getracht wordt oorzaken van de verschillen in de verspreiding aan te geven.Daarmee kunnen gegevens beschikbaar komen om het beheer van de...

  1976

 6. Interim-rapport werkgelegenheid Almere RWS Rapportendatabank

  Begin 1975 ontstond binnen het P.B.A. het plan om een werkgelegenheidsrapport te publiceren. Dit rapport zou een totaal overzicht moeten geven van de toekomstige werkgelegenheid van Almere ; daarnaast...

  1976

 7. Weidevogelterreinen : overzicht van de broedvogels voorjaar 1976 RWS Rapportendatabank

  Overzicht in tabelvorm van de gegevens betreffende de gevonden legsels per kavel en tevens het totaal van de kavels X 57 t/m 62 en Y 77 t/m 79.

  1976

 8. Aanslibbing haven en toegangsgeul Den Oever RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar wat de oorzaak van het steeds toenemende baggerbezwaar in de Buitenhaven en in de Toegangsgeul is, waar het materiaal vandaan komt en wat er tegen te doen is.

  1976

 9. Uitwerking van een model ter bepaling van de fysisch-geografische geschiktheid voor diverse vormen van openluchtrecreatie in de Flevopolders binnen het beheersgebied van het O.L. Z.IJ.P. RWS Rapportendatabank

  Uitwerking van een mogelijkheid om met behulp van een computermodel de waarde van een gebied te laten uitrekenen, waarbij de uiteindelijke beslissing welke recreatievorm er komt bij de ontwerper blijft....

  1976

 10. Het gebruik van het ijs op de waterlopen voor recreatie RWS Rapportendatabank

  Inventarisatie van de recreatie-activiteiten op het ijs van de waterlopen in Lelystad, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen normaal en weinig bezochte trajecten.

  1976