Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1976

 1. Milieu-onderzoek en atomaire-absorptie-spectrofotometrie RWS Rapportendatabank

  1976

 2. Voorgenomen wijzigingen concept structuurplan Lelystad 1975-2000 RWS Rapportendatabank

  Aangegeven worden alleen die wijzigingen die inhoudelijke betekenis hebben. Het gaat in dit verband m.n. om wijzigingen die het gevolg zijn van het consequent hanteren van een peildatum voor alle gegevens...

  1976

 3. Studie Stormstuwcaissondam Oosterschelde : het ballasten van de brievenbuscaissons op staalfundering RWS Rapportendatabank

  1976

 4. Zeven jaar recreatieverkeer in de bossen van oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Behandeld wordt het onderzoek naar het recreatieverkeer in de bossen van Oostelijk Flevoland, gedaan in de jaren 1969 t/m 1975. Dit onderzoek was nodig om inzicht te krijgen in de aard en de ontwikkeling...

  1976

 5. Meetverslag A76.21 : olievervuilingsonderzoek Balgzand (met 8 bijlagen en 11 afbeeldingen) : september 1976 RWS Rapportendatabank

  Deel uitmakend van een omvangrijker onderzoek naar de gevolgen en bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee zijn, op 21 en 27 september 1976, hieromtrent proefnemingen uitgevoerd op het Balgzand....

  1976

 6. Kantoorgebouwen in Almere RWS Rapportendatabank

  Er is getracht een raming te maken van het aantal arbeidsplaatsen in kantoren in Almere voor 1985, om zodoende inzicht te krijgen in het aantal bedrijfsgebouwen dat nodig is.

  1976

 7. Een onderzoek naar de gevolgen van lozing van ongezuiverd industrieel afvalwater via de Hoogkerker persleiding op de waterkwaliteit en de fauna van de Groninger Wadden. RWS Rapportendatabank

  1976

 8. Zomerconcentraties van kuifeenden en tafeleenden op het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Onderzoek naar aantallen en verspreiding van de in het IJsselmeer ruiende duikeenden.. Vanaf eind juni tot eind augustus 1975 werden 1

  1976

 9. Het gebruik van de grachten in Almere-Haven RWS Rapportendatabank

  Onderwerp is de stadsgracht. Het gaat voornamelijk over de wijze waarop het water en de oever recreatief en biologisch het meest aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.

  1976

 10. Roofvogelrefugia in Flevoland RWS Rapportendatabank

  Overzicht van de, op grond van ervaringen, geschatte voedselrijkdom voor roofvogels in een aantal in Flevoland te onderscheiden landschapstypen. Voor drie soorten kiekendieven zal per soort een overzicht,...

  1976