Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1975

 1. De bevolkingsgegevens per 31 december 1974 van Lelystad en landelijk gebied nader uitgesplitst naar woonbuurt (indeling R.IJ.P.) en naar wijkgedeelte (codering door O.L. voor stemdistrict), als gedetailleerd vervolg op het statistisch overzicht 1974

  Statistisch overzicht van de bevolking van Lelystad per 31december 1974.

  1975

 2. Checklist "Ontwerpen woongebieden" (stedebouwkundig ontwerp) versie december 1975

  Checklist op basis van een in 1971 opgestelde checklist en van de daarop bilateraal en in een extra kernvergadering geformuleerde reacties.Verder zijn nieuwe ontwikkelingen (zowel ontwerptechnisch als...

  1975

 3. Windmetingen aan de 80m-mast te Vlaardingen in 1967-68

  This report contains results of wind measurements at a mast of 80 m height in the vicinity of Vlaardingen, a town near Rotterdam, during the period April 4, 1967 till April 4, 1968, being one year of ...

  1975

 4. Enige opmerkingen over de te verwachten waterkwaliteit in het kleine IJsselmeer en de westelijke randmeren

  Aandacht voor de eutrofiëring van het IJsselmeer. Dit bepaalt nl. de chemische samenstelling van het IJsselmeerwater en dit wer op zijn beurt de chemische samenstelling van de westelijke randmeren...

  1975

 5. Ontgrondingen t.b.v. Almere tot 1976, een overzicht van de stand van zaken van aanvragen, machtigingen en vergunningen

  Antwoord op de vraag uit welke winplaats het zand voor welk project komt.Men heeft zich beperkt tot ontgrondingen t.b.v. Almere zelf.

  1975

 6. Kamperen bij het Staatsbosbeheer

  Staatsbosbeheer is veelal de opvolger aan wie de bossen die door de R.IJ.P. worden aangeplant wordt overgedragen. Dit geldt ook voor de terreinen voor verblijfsaccomodaties die niet door clubs, verenigingen...

  1975

 7. Enige aspecten van de waterhuishouding rondom het Amsterdam-Rijnkanaal

  1975

 8. Afsluiting Oosterschelde : caisson stormvloedkering : varend ongedeeld drijfschot : aandeel van Directie Bruggen in werkgroep 3 sub II

  1975

 9. Funktie en regeling van het gemaal IJmuiden

  1975

 10. Windmetingen in het Deltagebied

  In het kader van het klimatologisch onderzoek in het Deltagebied werden in de zestiger jaren detailmetingen verricht in het Deltagebied. Het doel van de metingen was het verkennen van het thans heersende...

  1975