Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1972

 1. Nota personenvervoer

  Doelstellingen van verkeers en vervoerbeleid, ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar, mogelijke toekomstontwikkelingen, belangrijke beleidslijnen welke gevolgd dienen te worden.

  1972

 2. Systems for automatic computations and plotting of position fixing patterns

  1972

 3. Gegevens met betrekking tot de waterloopkundige toestand op het Hollandsch Diep ter plaatse van het industrieterrein Moerdijk

  1972

 4. Consequenties voor het milieu door de bochtafscheiding bij het nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor waterkwaliteitsbewakingen

  De natuurwetenschappelijke betekenis van de Westerschelde en buitendijkse terreinen wordt aangegeven. Er wordt dieper ingegaan op de consequenties van het afsnijden van het nauw Bath voor de natuurterreinen....

  1972

 5. De onderzeese oeverbescherming van de zuidoostkust van Texel

  1972

 6. Westkust Ameland : hydraulische beschouwingen

  1972

 7. Literatuurstudie over materiaalbeweging door golven

  Samenvatting van Japans onderzoek o.l.v. Homma en Horikawa naar aspecten van materiaalbeweging door golven. Aan de orde komen het onderscheid tussen hydraulisch ruwe en vlakke bodem, de overgang tussen...

  1972

 8. Diffusiemetingen Waal : interimrapport

  1972

 9. Statistisch onderzoek naar de ijsgang in de Waddenzee

  1972

 10. Duwvaart in kanalen : deel XI: passeermanoeuvres II : verslag modelonderzoek

  Beschrijft een modelonderzoek waarbij een groot aantal verschillende passeermanoeuvres in een kanaal met bovengenoemde afmetingen is verricht. Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de in het onderzoek...

  1972