Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1971

 1. Berekening beweging fosforslakbestorting Ameland

  Onderzocht is in hoeverre door golven opgewerkte stromingen de fosforslakken, die als bodembeschermingsmateriaal in aanmerking kwamen, in beweging kunnen brengen.

  1971

 2. Berekening doorspoeling Baalhoekcomplex

  1971

 3. 's-Hertogenbosch en de Zuid-Willemsvaart

  Op grond van het voornemen van de rijksoverheid tot verbreding en verdieping van de Zuid-Willemsvaart t.b.v. de binnenscheepvaart, met name van het gedeelte dat grenst aan het stadshart, heeft de gemeente...

  1971

 4. Schatting van de aanslibbingshoeveelheden in de voorhavens van het Plan Baalhoek en Plan Saaftinge Oost

  1971

 5. Schatting zandtransportcapaciteit t.p.v. rand onderwaterdelta, mond Haringvliet, L.S. Goeree en Eurogeul bewerking van metingen met de Flachseestrommesser

  1971

 6. Toelichting analyses polderwater

  In deze nota worden de verschillende analyses, die van het polderwater worden uitgevoerd toegelicht. Zo wordt verklaard waarom bepaalde metingen worden uitgevoerd, en waarop de resultaten wijzen.

  1971

 7. Samenhang tussen zaaicapaciteit en opbrengst bij zomergranen

  In dit rapport wordt nagegaan wat het resultaat is van een verhoging van de zaaicapaciteit. Voor de berekeningen werd gebruik gemaakt van de gegevens van veldproeven in de jaren 1960-1969 en van de gegevens...

  1971

 8. Onderzoek naar de grootte van het langstransport langs de kust bij IJmuiden door de combinatie van getijstroom en golforbitaalbeweging

  De methode Bijker is toegepast voor de berekening van het zandtransport buiten de brandingszone. In dit gebied is het vooral het getij dat de stromingen veroorzaakt, samen met de golforbitaalbeweging....

  1971

 9. Berekening van het zandtransport volgens de methode Svasek bij een strand en een vooroever die een hoek met elkaar maken

  In dit rapport, een vervolg op WWK 69-7, worden twee groepen evenwijdige dieptelijnen beschouwd die een hoek met elkaar maken. Deze hoek is gelijk aan de hoek die strand en vooroever met elkaar maken....

  1971

 10. Planologische verkenning betreffende de noordelijke begrenzing van het IJmeer

  Verslag van de inleiding gehouden op de vergadering van de Zuiderzeecommissie op 22 januari 1974 te 's-Gravenhage. Ingegaan wordt op de vraag of de specifieke ruimtelijke situatie van het IJmeer aanleiding...

  1971