Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1965

 1. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1965 : rapport no. 1, 1966

  1965

 2. Uitvoering havenmondwerken IJmuiden

  1965

 3. De uitkomsten van de chloorgehaltemetingen verricht door de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, op vaste meetplaatsen in het jaar 1966 : rapport no. 2, 1967

  1965

 4. Haagsche Schouw K.W.D. : achteraf plaatsen van teflon-opleggingen

  1965

 5. De geschiedenis van de kust van Goeree (tot ong. 1835) : rapport nr. 2 1965 (K-524)

  Chronologisch overzicht van de geschiedenis van de stranden, oevers, strand- en oeververdediging van het eiland Goeree tot het begin van de 19e eeuw.

  1965

 6. Ontwerp-peil Afsluitdijk onder andere in verband met afsluiting Waddenzee

  De bedoeling van deze nota is na te gaan of de op het basispeil toegepaste reducties onder de huidige omstandigheden nog verantwoord zijn, met het oog op de modelproef van de Afsluitdijk in de windgoot...

  1965

 7. Noordzeekanaal : deel IV : verslag modelonderzoek: insteekhavens, buskruithaven, hembrug, ontzanding

  1965

 8. Bochtafsnijding Bath : voorlopige nota over de uitvoeringswijze van de bochtafsnijding bij Bath en de fasering van deze werkzaamheden i.v.m. hydraulische consequenties

  1965

 9. Kaart met lijnen van gelijk slibgehalte van de bodem in het Deltagebied

  1965

 10. Beschouwingen naar aanleiding van het besprokene op de vergadering van de Werkgroep Duinafslag op 17 december 1965

  1965