Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1960

 1. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum IV

  1960

 2. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum V

  1960

 3. Golfaanval afsluitdijk Lauwerszee : memorandum VI

  1960

 4. Enkele mededelingen over ontwateringsproeven ten behoeve van de fruitteelt in de Noordoostpolder

  Proefsgewijs wordt nagegaan welke maatregelen kunnen worden getroffen ter verbetering van de ontwateringstoestand op de fruitteeltbedrijven en wat het effect daarvan zal zijn. Eerst worden de moeilijkheden...

  1960

 5. Enkele moeilijkheden bij de uitvoering van graafwerkzaamheden in Oostelijk Flevoland

  Beschrijving van de bodemsamenstelling van de polder. Ingegaan wordt op een onderzoek ter bepaling van de grondmechanische eigenschappen als samendrukkingsconstanten, schuifweerstanden en doorlatendhe...

  1960

 6. Rapport inzake lozingen water op de Twenthekanalen

  1960

 7. De invloed van klimaat, koel- en afvalwater op de temperatuur van het Rijnwater

  1960

 8. Beschouwingen over de hoogwaterstanden in het Nederlandse kustgebied, opgetreden tijdens de stormvloed van 1 februari 1953

  1960

 9. Bepaling normaalkrachten in heipalen tijdens proefbelastingen : (onderzoek t.b.v. fundering van de spuisluis in het Haringvliet)

  T.b.v. de fundering van de spuisluis in het Haringvliet bij Hellevoetsluis moesten proefbelastingen worden uitgevoerd op een achttal heipalen, t.w. vier trekpalen en vier drukpalen. Verslag van de bepaling...

  1960

 10. De overschrijdingslijnen van de hoogwaterstanden in het Nederlandse getijgebied

  1960