Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1959

 1. Verslag van de bespreking inzake de invloed van de droogmaking van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op de grondwaterstand onder Amsterdam, gehouden op 4 juni 1959 te 's-Gravenhage RWS Rapportendatabank

  Concept interim rapport ; onderzoek naar het freatische vlak in Amsterdam ; plaats en datum volgende bespreking

  1959

 2. Verslag van de bespreking inzake de invloed van de droogmaking van de Zuidelijke IJsselmeerpolders op de grondwaterstand onder Amsterdam, gehouden op 15 mei 1959 te 's-Gravenhage RWS Rapportendatabank

  Besproken worden: verslag bespreking 28 april 1959 ; cocept interim rapport (3e versie, gedateerd 5 mei 1959) ; concept aanbiedingsbrief (3e versie) ; opmerkingen op interimrapport (notanr. B 59-4) ; onderzoek...

  1959

 3. Afsluiting Veeregat : deel V : opbouw dijkkoppen : rapport modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Veerse Gat

  1959

 4. Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Gaat achtereenvolgens in op: Tendenties wat de maatschappelijke ontwikkelingen betreft; De dorpen in Oostelijk Flevoland; Het nader uitgewerkte verkavelingsplan; De woonkernen; De verkeerswegen; De kavels;...

  1959

 5. Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland RWS Rapportendatabank

  Eerst wordt aandacht besteed aan een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die ertoe hebben geleid, dat een nadere uitwerking van het verkavelingsplan, voor zover het de dorpen betreft, ter hand is genomen,...

  1959

 6. Stroomsnelheden splitsingspunten omgeving Dordrecht RWS Rapportendatabank

  1959

 7. IJking Geiger-Müller sleepdetector RWS Rapportendatabank

  1959

 8. Het regime van de Rijn RWS Rapportendatabank

  1959

 9. Te verwachten golfaanval op de afsluitdammen Haringvliet a) aankomende golf b) golfoploop RWS Rapportendatabank

  1959

 10. Instructies metingen en beschrijving instrumenten RWS Rapportendatabank

  Handleiding voor metingen. O.a. wordt beschreven: peilschaalwaarnemingen, debietmetingen, loden, drijvermetingen, slibgehaltemetingen, zandtransportmetignen en zoutgehaltemetingen.

  1959