Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1958

 1. Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor Oostelijk Flevoland voorzover de dorpen betreft RWS Rapportendatabank

  Bij sommige deskundigen rees, naarmate zich verschillen bij de ontwikkelingen op het platteland duidelijker gingen aftekenen, meer en meer twijfel, of alle 10 ontworpen dorpen wel voldoende levensvatbaarheid...

  1958

 2. Vervaardigen van kust- en oeverkaarten van Nederland en het samenstellen van lengte- en dwarsprofielen van hoogwaterkeringen RWS Rapportendatabank

  1958

 3. Welke reductiefactor moet aangehouden worden voor de terugkaatsing van een golf op een verticale wand, als de golf over de wand heen kan slaan, waarbij de hoogte van de wand niet gelijk behoeft te zijn aan de waterstand? RWS Rapportendatabank

  1958

 4. Hoe verloopt de druk tegen een verticale wand in verticale richting onder invloed van de golfbelasting? Wat gebeurt er als zich voor de wand een verhoging bevindt in de vorm van een drempel? RWS Rapportendatabank

  1958

 5. Nota over maatregelen ex artikel 8 van de Deltawet, verbandhoudend met de afsluiting van het Veerse Gat RWS Rapportendatabank

  1958

 6. Stand der werkzaamheden Noordoostpolder : 1 oktober 1941 t/m 31 december 1957 RWS Rapportendatabank

  1958

 7. Geohydrologisch onderzoek in verband met de inpoldering van de Markerwaard : inleiding voor de Commissie voor Waterbouwkundige Werken uit de Zuiderzeeraad op 23 december 1957 RWS Rapportendatabank

  In hoeverre zal de hydrologische toestand van Noord-Holland (en met name Amsterdam) veranderen indien de Markerwaard wordt aangelegd? Nieuwe planologische overwegingen, zoals gebruik van het IJmeer als...

  1958

 8. Hoge ligging van een deel van Lelystad RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van een vijftal belangen die er voor pleiten de stadskern van lelystad geheel of voor het belangrijkste deel op dijkshoogte te bouwen.

  1958

 9. Hoogwater frequentielijn voor Dintelsas en verloop waterstanden van Steenbergse Sas tot de Hellegatdam tijdens overgangsstadium Deltawerken RWS Rapportendatabank

  1958

 10. Het bodemkundig en plantenteeltkundig onderzoek op het kleidepot 'Het Spijk' nabij Elburg in 1956 RWS Rapportendatabank

  Bestudering van het verloop van indroging van pas drooggevallen gronden, de inklinking en de begaanbaarheid.

  1958