Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Bespreking van enige voordrachten gehouden tijdens het 4e internationaal congres voor alpine meteorologie te Chamonix, 17-20 September 1956

  In dit rapport worden twee der 47 voordrachten uitgebreid in beschouwing genomen terwijl aan enkele andere een korte bespreking wordt gewijd. De bedoeling is commentaar en -waar nodig- kritiek te leveren,...

  1957

 2. Geo-elektrisch onderzoek op het IJsselmeer : bepaling van het zoutgehalte van het diepe grondwater

  1957

 3. Het probleem van de eigendom van de kwelders en slikken in het Lauwerszeegebied

  Geeft een kort historisch overzicht (de periode tot 1811 en de periode van 1811 tot 1838) van de problemen die zich in het verleden m.b.t. de eigendom van kwelders en slikken hebben voorgedaan. Het burgerlijk...

  1957

 4. Een vergelijking van de gemiddelde maandtemperaturen te De Bilt en van de landgemiddelden der neerslaghoeveelheden per maand in de laatste honderd jaren (1856-1955)

  Een groot deel onzer landgenoten is er van overtuigd dat het Nederlandse klimaat, vergeleken bij vroeger, in ongunstige zin is veranderd. In het bijzonder zou dit voor de zomermaanden gelden, maarook de...

  1957

 5. De bladontplooiing van de wilde kastanje in Nederland in 1956 en de daarop gebaseerde voorspelling van de bloeidata van appel en peer

  In het vroege voorjaar van 1956 werd aan hen, die in 1955 en voorgaande jaren reeds hun medewerking hadden verleend, een invulformulier toegezonden met het verzoek, hierop wederom de waar te nemen datum...

  1957

 6. Nota inzake de afsluiting van de Grevelingen, beschouwd in verband met het voorstel tot gecombineerde aanleg van een bouwput voor een schutsluis, een werkhaven en een haven voor de gemeente Bruinisse met bijkomende werken

  1957

 7. Sluitingsvarianten van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel voor een stormvloedsverloop als dat van 7-8 april 1943, bij een beginwaterstand van 1.40 m + NAP

  1957

 8. Over het in cultuur brengen van de Quarlespolder

  Ten behoeve van de inpoldering en het in cultuur brengen van de Quarlespolder zijn in de jaren 1948 tot en met 1955 tal van onderzoekingen zijn in het rapport samengevat; zij hebben voornamelijk betrekking...

  1957

 9. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de grondwaterstanden tijdens droge en natte jaren in de gebieden waar al of niet verandering in de productiewaarde is te verwachten na het droogvallen van Oostelijk Flevoland (Serie II) : kaarten met grondwaterstanden per gebied

  1957

 10. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de plaatsaanduidingen van de grondwaterstandsbuizen en de zomergrondwaterstanden gemeten tijdens droge en natte jaren voor het droogvallen van Oostelijk Flevoland (Serie I) : kaarten met de nummering van grondwaterstandsbuizen en zomergrondwaterstanden

  1957