Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Enige beschouwingen omtrent de wegverbindingen op Goeree-Overflakkee tussen de Haringvlietbrug en de Grevelingendam RWS Rapportendatabank

  1957

 2. Invloed van de bodemruwheid op het stroombeeld RWS Rapportendatabank

  1957

 3. Geo-elektrisch onderzoek op het IJsselmeer : bepaling van het zoutgehalte van het diepe grondwater RWS Rapportendatabank

  1957

 4. Het probleem van de eigendom van de kwelders en slikken in het Lauwerszeegebied RWS Rapportendatabank

  Geeft een kort historisch overzicht (de periode tot 1811 en de periode van 1811 tot 1838) van de problemen die zich in het verleden m.b.t. de eigendom van kwelders en slikken hebben voorgedaan. Het burgerlijk...

  1957

 5. Nota inzake de afsluiting van de Grevelingen, beschouwd in verband met het voorstel tot gecombineerde aanleg van een bouwput voor een schutsluis, een werkhaven en een haven voor de gemeente Bruinisse met bijkomende werken RWS Rapportendatabank

  1957

 6. Oeververbindingen Rotterdam RWS Rapportendatabank

  Beschrijft het onderzoek in verband met de oeververbindingen Rotterdam. Deel I behandelt het onderzoek naar bodemligging, bestorting, stroombeelden en stroomsnelheden in de omgeving van de te bouwen tramtunnel...

  1957

 7. Sluitingsvarianten van de stormvloedkering in de Hollandsche IJssel voor een stormvloedsverloop als dat van 7-8 april 1943, bij een beginwaterstand van 1.40 m + NAP RWS Rapportendatabank

  1957

 8. Over het in cultuur brengen van de Quarlespolder RWS Rapportendatabank

  Ten behoeve van de inpoldering en het in cultuur brengen van de Quarlespolder zijn in de jaren 1948 tot en met 1955 tal van onderzoekingen zijn in het rapport samengevat; zij hebben voornamelijk betrekking...

  1957

 9. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de grondwaterstanden tijdens droge en natte jaren in de gebieden waar al of niet verandering in de productiewaarde is te verwachten na het droogvallen van Oostelijk Flevoland (Serie II) : kaarten met grondwaterstanden per gebied RWS Rapportendatabank

  1957

 10. Toelichting op de kaarten van het Veluwe-randgebied met de plaatsaanduidingen van de grondwaterstandsbuizen en de zomergrondwaterstanden gemeten tijdens droge en natte jaren voor het droogvallen van Oostelijk Flevoland (Serie I) : kaarten met de nummering van grondwaterstandsbuizen en zomergrondwaterstanden RWS Rapportendatabank

  1957