Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1957

 1. Toelichting op de maanuurkaartjes betreffende de stromen in m3/sec voor de huidige toestand der benedenrivieren en voor het deltaplan met open en gesloten Oude Maas nabij de Westgeul bij een gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoeren der bovenrivieren volgens de harmonische getijberekeningsmethode RWS Rapportendatabank

  1957

 2. De kans op zeer hoge stormvloeden RWS Rapportendatabank

  Deze studie beoogde een bijdrage te leveren voor het goede verstaan van de frequentielijn en aan te tonen, dat men ten aanzien van de kansen op zeer hoge stormvloeden moet beschikken over frequentielijnen,...

  1957

 3. Een beschouwing over de afmetingen en inrichting van een doorlaatwerk in het Gat van de Visschen en Spijkerboor na uitvoering van het Deltaplan RWS Rapportendatabank

  1957

 4. De veranderingen in het gehalte aan koolzure kalk en humus op het proefveld Kraggenburg RWS Rapportendatabank

  In de Zuiderzeegronden vinden na het droogvallen aanvankelijk betrekkelijk grote wijzigingen plaats in het gehalte aan diverse bestanddelen. Indien de ondergrond een afwijkende samenstelling heeft, zoals...

  1957

 5. Toestand openbare wateren in Friesland : onderzoek juni 1956 - juli 1957 RWS Rapportendatabank

  1957

 6. Over de invloed van de zomergrondwaterstand op de opbrengst van gronden van het type zavel op zand RWS Rapportendatabank

  De invloed van de dikte der zavellaag op het producerend vermogen wordt gememoreerd. Materiaal is verzameld over de invloed van de grondwaterstand op de opbrengst bij gronden van het type zavel op zand....

  1957

 7. Over de landbouwkundige waarde van het Rotterdamse havenslib RWS Rapportendatabank

  Resultaten van een onderzoek, ingesteld op verzoek van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren. Behandeld worden: Wijze waarop het havenslib verwerkt wordt; Het probleem...

  1957

 8. Voordrachten Oostelijk-Flevoland-dag 1957 RWS Rapportendatabank

  INHOUD: Voorwoord / A.P. Minderhoud ; De waterbouwkundige werkzaamheden in Oostelijk Flevoland na het droogvallen / F.L. van der Bom ; Het werkplan van de Landbouwwetenschappelijke afdeling ten behoeve...

  1957

 9. De invloed van de afsluiting van de Lauwerszee op het verloop van de getijbeweging in het aansluitende Waddengebied RWS Rapportendatabank

  De veranderingen, die zullen optreden in het verloop van de getijbeweging in het gebied, begrensd door Schiermonnikoog, Friesland en Groningen en de wantijen ten zuiden van Ameland en Schiermonnikoog,...

  1957

 10. Houtribsluizen : verslag modelonderzoek RWS Rapportendatabank

  Modelonderzoek van een ontwerp voor de Houtribsluizen nabij Lelystad.

  1957